Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

7. Gastos financeiros

Delimitación dos gastos financeiros deducibles ou non deducibles:

Inclúense todos os gastos derivados da utilización de recursos financeiros alleos, para o financiamento das actividades da empresa ou dos seus elementos de activo. Entre outros, teñen tal consideración os seguintes:

  • Gastos de desconto de efectos e de financiamento dos créditos de funcionamento da empresa.

  • Recargas por adiamento de pagamento de débedas correspondentes á actividade.

  • Intereses correspondentes a adiamentos e fraccionamentos de débedas tributarias, sempre que  estean directamente relacionados coa actividade e correspondan ao exercicio.

Pola contra, non teñen a consideración de gastos financeiros deducibles :

  • Os que supoñan un maior custo de adquisición de elementos patrimoniais.

  • Os que se deriven da utilización de capitais propias.

Limitación á deducibilidade dos gastos financeiros netos

O límite á deducibilidade dos gastos financeiros netos será a maior das seguintes cantidades:

  1. O 30 por 100 do beneficio operativo do exercicio. 

  2. 1  millón de euros cando o límite anterior  supera o  millón de euros

Ata o devandito importe, isto é, ata 1 millón de euros, os gastos financeiros netos serán, en todo caso  , deducibles.

Non obstante, cando a duración da actividade sexa inferior ao ano, o importe, en todo caso,  deducible será o que resulte de multiplicar un millón de euros pola proporción existente entre  o tempo de duración da actividade no período impositivo respecto do ano.

Véxase a Resolución do 16 de xullo de 2012, da Dirección Xeral de Tributos, en relación coa limitación na deducibilidade de gastos financeiros no Imposto sobre Sociedades (BOE do 17 de xullo).