Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

3. Gastos de persoal

Dentro desta categoría pódense incluír os seguintes conceptos que aparecen perfectamen­te diferenciados na declaración do IRPF.

a. Soldos e salarios

Débense incluír as cantidades reportadas por terceiros en virtude dunha  relación laboral. Entre as mesmas, inclúense os soldos, pagas extraordinarias,  retribucións en especie (incluído o ingreso a conta que  corresponda realizar polas mesmas, sempre que non se repercutise aos perceptores),  así como os premios.

Especialidades no  IRPF das prestacións de traballo entre membros da mesma unidade familiar

Normativa: Art. 30.2.2ª Lei IRPF

Teñen a consideración de gasto deducible as retribucións satisfeitas a outros membros da unidade familiar do titular, sempre que se cumpran todos os requisitos seguintes:

  • Que o cónxuxe ou os fillos menores traballen habitualmente e con continuidade nas actividades  empresariais ou profesionais desenvolvidas polo titular das mesmas.

  • Que o cónxuxe ou o fillo menor do titular da actividade convivan con este último.

  • Que exista o oportuno contrato laboral, de calquera das modalidades establecidas no  Estatuto dos Traballadores e demais disposicións de desenvolvemento.

  • Que exista afiliación do cónxuxe ou fillo menor ao réxime correspondente da Seguridade  Social.

  • Que as retribucións estipuladas con cada un deles , correspondentes á súa cualificación  profesional e ao traballo realizado, non sexan superiores ás de mercado. Se fosen superiores, o  exceso sobre o valor de mercado non será gasto deducible para o pagador.

    As retribucións estipuladas teñen a consideración de rendementos do traballo para os seus  perceptores a todos os efectos tributarios.

b. Seguridade Social a cargo da empresa

Incluiranse as cantidades satisfeitas á Seguridade Social por cotizacións sociais a cargo da empresa de acordo cos soldos e salarios do seu persoal.

c. Indemnizacións

Comprende as cantidades que se entregan ao persoal da empresa para resarcirlle dun dano ou prexuízo, aínda que resulten exentas para o perceptor. Inclúense especificamente neste apartado as indemnizacións por despedimento e xubilacións anticipadas.

d. Dietas e asignacións de viaxes do persoal empregado

Incluiranse as cantidades que aboe a empresa para sufragar ou compensar os gastos de manutención e estancia en restaurantes, hoteis e demais establecementos de hostalaría, así como os gastos de locomoción en que incorran os seus traballadores por desprazamentos a municipios distintos do seu lugar de traballo habitual (aínda que resulten exentos do IRPF para o perceptor).

e. Achegas a sistemas de previsión social constituídos a favor dos traballadores

• Contribucións a plans de pensións ou a plans de previsión social empresarial

De acordo co que se dispón no artigo 14.2 da LIS, serán deducibles as contribucións ou achegas efectuadas polo  empresario  ou profesional en calidade de promotor dun plan de pensións regulados no  texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións, así como as  realizadas a plans de previsión social empresarial de que resulten partícipes ou asegurados os seus  empregados, sempre que as mesmas impútense a cada partícipe ou asegurado na parte correspondente,  non sendo que se trate das realizadas a favor de beneficiarios de maneira extraordinaria  cando sexa preciso para garantir as prestacións en curso ou os dereitos dos partícipes de plans que inclúan réximes de prestación definida para a xubilación e puxésese de manifesto, a través das revisións actuariais, a existencia dun déficit no plan de pensións.

Desde o 1 de xaneiro de 2013 admítense os seguros colectivos de dependencia como contratos de  seguros aptos para instrumentar os compromisos por pensións asumidas polas empresas.

Véxase ao respecto a disposición adicional primeira do texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións na redacción dada pola Lei 27/2011, do 1 de agosto (BOE do 2 de agosto).

• Contribucións efectuadas para a cobertura de continxencias análogas ás dos plans de pensións

De acordo co que se dispón no artigo 14.2 da LIS, serán deducibles as contribucións empresariais efectuadas para  a cobertura de continxencias análogas ás dos plans de pensións, sempre que cumpran  os seguintes requisitos: 

  • Que sexan imputadas fiscalmente ás persoas a quen se vinculan as prestacións. 

  • Que o pagador transmita de forma irrevogable o dereito á percepción das prestacións  futuras.

  • Que o pagador transmita a titularidade e a xestión dos recursos en que consistan as devanditas  contribucións.

Así mesmo, serán deducibles as contribucións efectuadas polas empresas promotoras previstas  na Directiva (UE) 2016/2341 do Parlamento Europeo e do Consello, do 14 de decembro de 2016, relativa ás actividades e a supervisión dos fondos de pensións de emprego (FPE), sempre que se  cumpran os requisitos enumerados anteriormente e as continxencias cubertas sexan as previstas  para os plans de pensións na súa normativa reguladora.

Atención: teñase en conta que a Directiva (UE) 2016/2341 do Parlamento Europeo e do Consello do 14 de decembro de 2016, derrogou a Directiva 2003/41/CE a que se refire o artigo 51 da Lei do IRPF, con efectos a partir do 13 de xaneiro de 2019, establecendo que  as referencias á indicada Directiva 2003/41/CE entenderanse feitas á citada Directiva (UE ) 2016/2341.

Finalmente indicar en relación coas  achegas  a sistemas de previsión social constituídos a favor dos traballadores que, de acordo co que se dispón no artigo 14.1 da LIS , non serán deducibles os gastos por provisións e fondos internos para a cobertura de continxencias idénticas ou análogas ás que son obxecto do Texto Refundido da Lei Regulación dos Plans e Fondos de Pensións, aprobado polo Real decreto Lexislativo 1/2002, do 29 de novembro. Estes gastos serán fiscalmente deducibles no período impositivo en que se aboen as prestacións.

f. Outros gastos de persoal

Dentro desta rúbrica poden incluírse os gastos de formación do persoal, tanto de carácter  habitual como esporádico, primas por contratos de seguros sobre a vida, accidentes, enfermidade, etc., agás as cotas da Seguridade Social e calquera outro relacionado co persoal ao servizo  da actividade que non poida ser considerado como pura liberalidade.

Os gastos que de acordo cos usos e costumes efectúense con respecto ao persoal da  empresa (obsequios, cestas de Nadal, etc.) non se consideran como puras liberalidades, polo que  poden constituír gastos deducibles.