Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

1. Requisitos para considerar un gasto como deducible

Teñen a consideración fiscal  de deducibles son gastos que cumpran os seguintes  requisitos:

 1. Que estean vinculados á actividade económica desenvolvida. É dicir, que sexan propios da  actividade .

  A deducibilidade dos gastos está condicionada polo principio da súa correlación cos ingresos, de tal sorte que aqueles respecto dos que se acredite que se ocasionaron no exercicio da actividade, que estean relacionados coa obtención dos ingresos, serán deducibles, nos termos previstos nos preceptos legais antes sinalados, mentres que cando non exista esa vinculación ou non se probase suficientemente non poderían considerarse como fiscalmente deducibles da actividade económica.

  Para o caso de actividade de tempada (restaurante), o importe do alugamento do local satisfeito no período de tempo en que a actividade está pechada, dado o seu carácter estacional, debe considerarse que ten correlación co desenvolvemento da actividade de restaurante, pois efectúanse coa intención de volver a reiniciar a actividade na tempada seguinte.

 2. Que se encontren convenientemente xustificados.

  De acordo co que se dispón no  artigo  106.4 da LGT,  os gastos deducibles e as deducións que se practiquen, cando estean orixinados por operacións realizadas por empresarios ou profesionais, deberán xustificarse, de forma prioritaria, mediante a factura entregada polo empresario ou profesional que realizase a correspondente operación que cumpra os requisitos sinalados na normativa tributaria.

  Agora ben, e sen prexuízo do anterior, a factura non constitúe un medio de proba privilexiado respecto da existencia das operacións, polo que unha vez que a Administración cuestiona fundadamente a súa efectividade, corresponde ao obrigado tributario achegar probas sobre a realidade das operacións.

 3. Que se achen rexistrados na contabilidade ou nos libros-rexistro que con carácter obrigatorio deben levar os contribuíntes que desenvolvan actividades económicas.