Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

6. Tributos fiscalmente deducibles

Inclúese dentro desta categoría os seguintes conceptos que aparecen diferenciados na declaración do IRPF

a. IVE soportado

Non se incluirá dentro dos gastos deducibles da actividade económica desenvolvida o IVE soportado nas devanditas operacións, cuxas cotas resulten deducibles nas autoliquidacións deste  imposto . 

Pola contra, deberá incluírse dentro dos gastos deducibles da actividade económica  desenvolvida o IVE, incluído, se é o caso, a recarga de equivalencia, soportado nas devanditas operacións,  cuxas cotas non resulten deducibles nas autoliquidacións do propio IVE deste imposto. Entre outros  supostos, a devandita circunstancia producirase cando a actividade económica desenvolvida  estea sometida aos seguintes réximes especiais do IVE :

 • Réxime Especial da Recarga de Equivalencia.

  O réxime especial de recarga de equivalencia é obxecto de regulación no Capítulo VII do Título IX da Lei 37/1992, artigos 148 a 163.

  Os suxeitos pasivos sometidos a este réxime especial non están obrigados a efectuar a liquidación nin o pagamento do IVE reportado correspondente ás súas vendas. O devandito pagamento realízase a través da “recarga de equivalencia” que deben repercutirlles os seus provedores, canda a cota ordinaria do IVE.

  Polo tanto, son os provedores os que repercuten ao comerciante retallista en recarga de equivalencia na factura, o IVE correspondente máis a recarga de equivalencia e ingrésano.

  Tampouco poden deducir as cotas soportadas polas adquisicións ou importacións de bens de calquera natureza ou polos servizos que lles fosen prestados, na medida en que os devanditos bens ou servizos utilícense na realización das actividades ás que afecte este réxime especial.

  Por iso, o IVE soportado e a recarga de equivalencia será gastos deducibles.

 • Réxime Especial da Agricultura, Gandaría e Pesca.

  Os suxeitos pasivos acollidos ao réxime especial non están obrigados a liquidar, repercutir e ingresar o IVE, por iso non poden deducir as cotas soportadas polas adquisicións e importacións de bens e servizos que se utilicen na realización das actividades ás que sexa de aplicación este réxime.

Pola súa banda, o IVE soportado correspondente á adquisición de elementos do inmobilizado  afecto á actividade que non resulte deducible neste último imposto, debe integrarse como  maior valor de adquisición dos devanditos elementos, polo que a súa consideración como gasto no IRPF efectuarase a través das correspondentes amortizacións.

b. Outros tributos fiscalmente deducibles

Dentro deste concepto compréndense os tributos e recargas non estatais, as exaccións parafiscais, taxas, recargas e contribucións especiais estatais non repercutibles legalmente, sempre que incidan sobre os rendementos computados, non teñan carácter sancionador e correspondan ao mesmo exercicio que os ingresos. Son exemplos de tributos non estatais o Imposto sobre Actividades Económicas (IAE) e o Imposto sobre Bens Inmobles (IBI ) correspondentes á actividade económica desenvolvida.

Non teñen a consideración de gastos deducibles as sancións penais e administrativas, as recargas do período executivo e a recarga por declaración extemporánea sen requirimento previo.