Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Subvencións correntes e de capital: distinción

As axudas públicas dan lugar a un distinto tratamento tributario segundo a cualificación que proceda outorgar ás mesmas: Subvencións correntes e de capital.

Subvencións de capital

As subvencións de capital son aquelas que teñen como finalidade primordial a de favorecer a instalación  ou inicio da actividade, así como a realización de investimentos en inmobilizado (edificios,  maquinaria, instalacións, etc.), ou gastos de proxección plurianual e impútanse como ingreso na mesma medida en que se  amorticen os investimentos ou os gastos realizados con cargo ás mesmas.

Polo tanto, a subvención terá o carácter de subvención de capital sempre que teña como finalidade o financiamento de inmobilizado ou capital fixa do empresario ou profesional. Non obstante, se o seu obxecto é garantir, durante o inicio da actividade, uns ingresos mínimos ou compensar gastos do exercicio, deberá tratarse como unha subvención corrente.

As subvencións de capital imputaranse como ingresos do exercicio en proporción á dotación á amortización efectuada nese período para os citados elementos ou, se é o caso, cando se produza o seu alleamento, corrección valorativa por deterioración ou baixa en balance, aínda que o contribuínte optase previamente polo criterio de imputación temporal de cobramentos e pagamentos ou criterio de caixa, dada a súa especialidade e a remisión que a Lei do IRPF efectúa á normativa específica do Imposto sobre Sociedades e esta, pola súa parte, ao resultado contable. Sentenzas do Tribunal Supremo núm. 392/2022, do 29 de marzo, e 398/2022, do 30 de marzo, recaídas, respectivamente, nos recursos de casación núm. 3679/2020 (ROJ: STS 1456/2022) e 8193/2020 (ROJ: STS 1285/2022).

Non obstante, naqueles casos en que os bens non sexan susceptibles de amortización, a subvención aplicarase como ingreso íntegro do exercicio en que se produza o alleamento ou baíxaa en inventario do activo financiado coa devandita subvención, aplicando a redución do 30 por 100 propia dos rendementos obtidos de forma notoriamente irregular no tempo .

Subvencións correntes

As subvencións correntes son aquelas que se conceden normalmente para garantir  unha rendibilidade mínima ou compensar perdas ocasionadas na actividade e  compútanse  na súa totalidade como un ingreso máis do período en que se devindican. É dicir, cando se recoñeza en firme a concesión da subvención e cuantifíquese a mesma, con independencia do momento en que se perciba a mesma.

Malia o anterior, se o contribuínte optase polo criterio de cobramentos e pagamentos, nos termos previstos no artigo 7.2 do Regulamento do IRPF, que establece a opción de utilizar o criterio de cobramentos e pagamentos para imputar temporalmente os ingresos e gastos derivados de rendementos de actividades económicas, a subvención deberá imputarse no período impositivo en que se produza o correspondente cobramento da mesma.

Importante: teña en conta que tributan como subvencións correntes as seguintes axudas concedidas durante 2022,  co obxectivo de compensar o incremento dos custos ocasionados como consecuencia da invasión de Ucraína e as sancións impostas a Rusia pola súa causa:

  • Axudas directas ao sector de transportes por estrada prevista nos artigos 25 do Real Decreto-lei 6/2022, do 29 de marzo (BOE do 30 de marzo) e 4 do Real Decreto-lei 14/2022, do 1 de agosto (BOE do 2 de agosto).

  • Axudas directas ao sector da industria gas intensivo previstas no artigo 20 do Real Decreto-lei 11/2022, do 25 de xuño (BOE 26 de xuño).

  • Axudas directas ao sector agrario previsto no artigo 33 do Real Decreto-lei 6/2022, do 29 de marzo (BOE do 30 de marzo) e desenvolvidas no Real decreto 428/2022, do 7 de xuño (BOE 8 de xuño).