Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Ingresos íntegros computables

Teñen a consideración de ingresos íntegros computables derivados do exercicio de actividades  económicas, empresariais ou profesionais, os seguintes:

Covid-19: As prestacións económicas extraordinarias por cesamento ou redución da actividade económica do autónomo vinculadas ao Covid-19 , que a continuación relaciónanse, son prestacións do sistema de protección de desemprego cuxa natureza é  análoga á prestación económica por cesamento total, temporal ou definitivo, da actividade que regulan os artigos 327 e seguintes do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro (BOE do 31 de outubro), razón pola que se cualificaron, de acordo co previsto no artigo 17.1 b) da Lei IRPF, como rendementos do traballo.

Trátase das seguintes prestacións:

 • Prestación extraordinaria de cesamento de actividade para os traballadores autónomos afectados por unha suspensión temporal de toda a actividade como consecuencia de resolución da autoridade competente como medida de contención da propagación do virus Covid-19.
 • Prestación extraordinaria de cesamento de actividade para aqueles traballadores autónomos que non poidan causar dereito á prestación ordinaria de cesamento de actividade prevista no artigo 7 do Real Decreto-lei 2/2021, do 26 de xaneiro, de reforzo e consolidación de medidas sociais en defensa do emprego (BOE do 27 de xaneiro) ou á prestación de cesamento de actividade regulada nos artigos 327 e seguintes do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro.
 • Prestación extraordinaria de cesamento de actividade para os traballadores de tempada.
 • Prestación de cesamento de actividade compatible co traballo por conta propia regulada no artigo 7 do Real Decreto-lei 2/2021, do 26 de xaneiro, de reforzo e consolidación de medidas sociais en defensa do emprego (BOE do 27 de xaneiro).

Estas prestacións extraordinarias vinculadas ao Covid-19 terminaban a súa vixencia o 1 de marzo de 2022. Non obstante, os artigos 1 e 2 do Real Decreto-lei 2/2022, do 22 de febreiro (BOE do 23 de febreiro) establecen, á súa finalización, as seguintes medidas de axuda para este colectivo:

 • Exencións na cotización a favor dos traballadores autónomos que percibisen algunha modalidade de prestación por cesamento de actividade ao abeiro do que se dispón no Real Decreto-lei 18/2021, do 28 de setembro, en termos similares aos dispostos no artigo 8 da devandita norma, aínda que se concreta o seu alcance aos meses de marzo, abril, maio e xuño de 2022, e fíxanse as porcentaxes  de exoneración entre o 90 e o 25 por cento, en función do mes da súa aplicación (artigo 1 do Real Decreto-lei 2/2022).

  A exención da obriga de cotizar polas devanditas contías determina a súa falta de incidencia no IRPF, xa que non se corresponde con ningún dos supostos de obtención de renda establecida no artigo 6 da Lei do IRPF, nin ten polo tanto a natureza de rendemento íntegro nin correlativamente a de gasto deducible para a determinación dos rendementos.

 • Mánténse a partir do 1 de marzo de 2022 a prestación extraordinaria por cesamento de actividade para os traballadores autónomos afectados pola suspensión da actividade, a cal terá unha duración máxima de catro meses, finalizando o dereito á mesma o último día do mes en que se acorde o levantamento das medidas ou o 30 de xuño de 2022, se esta última data fose anterior (artigo 2 do Real Decreto-lei 2/2022).

A diferenza das anteriores, as axudas ou subvencións concedidas polas Comunidades Autónomas co obxectivo de favorecer o mantemento da actividade económica dos autónomos ante os efectos das medidas adoptadas para facer fronte á epidemia de Covid-19, en canto non teñen encaixe noutros conceptos do IRPF e o seu obxecto é compensar a diminución de ingresos obtidos na actividade económica, cualifícanse como rendementos de actividades económicas (subvencións correntes) e deben imputarse ao exercicio en que se conceden.

 1. 1. Ingresos de explotación
 2. 2. Ingresos financeiros derivados do adiamento ou fraccionamento de operacións realizadas en desenvolvemento da actividade
 3. 3. Ingresos por subvencións correntes e por subvencións de capital
 4. 4. Autoconsumo de bens e servizos
 5. 5. IVE reportado
 6. 6. Transmisión elementos patrimoniais que gozasen liberdade amortización: exceso amortización deducido respecto amortización deducible
 7. 7. Variación de existencias (só se hai un aumento de existencias ao final do exercicio)
 8. 8. Outros ingresos