Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

5. IVE reportado

Non deberá computarse dentro dos ingresos íntegros derivados das vendas ou prestacións de servizos realizados no ámbito da actividade empresarial ou profesional, o IVE reportado cuxas cotas deban incluírse nas declaracións-liquidacións correspondentes a este imposto.

Pola contra, deberán incluírse entre os ingresos íntegros derivados das vendas ou prestacións de servizos, o IVE reportado e, se é o caso, as compensacións percibidas cuxas cotas non deban incluírse en declaracións-liquidacións correspondentes a este imposto.

Entre outros supostos, a devandita circunstancia ocorrerá cando a actividade económica desenvolvida encóntrese nalgún dos seguintes réximes especiais do IVE:

 • Réxime Especial da Recarga de Equivalencia.

  Neste réxime os provedores repercuten na factura ao comerciante retallista en recarga de equivalencia, o IVE correspondente máis a recarga de equivalencia, e ingrésano.

  Pola súa banda, o comerciante retallista en recarga de equivalencia debe repercutir aos seus clientes a cota resultante de aplicar o tipo impositivo á base impoñible correspondente ás vendas e demais operacións que realicen pero, en ningún caso, poden incrementar a devandita porcentaxe no importe da recarga de equivalencia. Teñase en conta que o comerciante repercutirá a cota resultante confome ao anteriormente indicado, que corresponda exclusivamente ás operacións de carácter comercial, así como ás transmisións de bens ou dereitos utilizados exclusivamente na actividade sometida a este réxime especial.

  Por iso, só o IVE que repercuta será o que se inclúa como ingreso.

 • Réxime Especial da Agricultura, Gandaría e Pesca.

  Os suxeitos pasivos acollidos ao réxime especial non están obrigados a liquidar, repercutir e ingresar o IVE.

  Perciben unha compensación a prezo fixado nas entregas de produtos naturais obtidos nas súas explotacións a outros empresarios non acollidos ao réxime agrícola e que non realicen exclusivamente operacións interiores exentas. Esta compensación que reciben é a que debe incluírse como ingreso.