Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

7. Variación de existencias (só se hai un aumento de existencias ao final do exercicio)

A variación de existencias é a diferenza que se produce entre as existencias (mercadorías e materias primas) iniciais e os finais do exercicio contable, valoradas estas polo seu prezo de adquisición.

A variación de existencias ten por obxecto determinar o consumo de existencias do exercicio e axustar o resultado. Por iso, cando a valoración das existencias ao inicio do exercicio é menor que ao final deste , a devandita diferenza ten que reflectirse como ingreso xa que significa que parte das existencias adquiridas no exercicio non se consumiron ao finalizar este.

A diferenza do anterior, cando a valoración das existencias iniciais é maior que a valoración das existencias finais, a devandita variación negativa ten que reflectirse como gasto. Neste caso o devandito variación significa que se consumiron no exercicio máis existencias que as adquiridas ao longo do mesmo, considerando tamén as existencias que figuraban no inventario a 1 de xaneiro.

Véxase dentro dos "Gastos fiscalmente deducibles" o apartado sobre “Variación de existencias” así como a norma de rexistro e valoración 10ª do Plan Xeral de Contabilidade, aprobado por Real decreto 1514/2007, do 16 de novembro (BOE do 20 de novembro), dedicada á valoración das existencias. Tamén véxase a Resolución do 14 de abril de 2015, do Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas, pola que se establecen criterios para a determinación do custo de produción.

Exemplo:

Don P.X.R dedicado á venda de electrodomésticos dispón no seu almacén de existencias valoradas ao inicio do exercicio 2022 por importe 40.000 euros. Ao final do exercicio o reconto e inventario das existencias que existen no seu almacén acada unha valoración de 60.000 euros.

Determinar se a valoración de existencias debe figurar como ingreso ou gasto do exercicio para determinar o rendemento neto da actividade.

Solución :

Existencias finais: Valoración: 60.000

Existencias iniciais: Valoración 40.000

Variación de existencias (60.000 – 40.000) = + 20.000

Ao ser o  inventario final de existencias superiores ao inicial, a diferenza (20.000 euros) figurará como un ingreso do exercicio por este concepto. Iso significa que durante o exercicio se consumiron 20.000 euros menos das existencias que se adquiriron ao longo do exercicio, o que supón ao final un aumento das existencias finais por importe de 20.000 euros.