Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

8. Outros ingresos

Dentro desta rúbrica deben computarse, entre outros, os seguintes conceptos:

a) Traballos realizados para a empresa, valorados de acordo co custo de produción dos activos fixos producidos pola propia empresa.

b) Excesos e aplicacións de provisións e de perdas por deterioración.

c) Outros ingresos de xestión.

Como, por exemplo, contraprestacións por servizos de mediación realizada de maneira accidental, ou pola prestación eventual de certos servizos (transporte, reparacións, asesoría, informes …), ou ingresos por servizos ao persoal.

d) Indemnizacións percibidas de entidades aseguradoras por sinistros que afectasen produtos da explotación (existencias de mercadorías, materias primas, envases, embalaxes, etc.), sempre que se produza a destrución dos mesmos.

Así mesmo, debe terse en conta que:

  • Se o que se produce é un desperfecto reparable, a indemnización percibida da compañía de seguros será un ingreso da actividade que contrarresta o gasto da reparación

  • Se as indemnizacións afectasen elementos do activo fixo afecto, o seu importe non se computará como ingreso, senón que deberá formar parte do valor de alleamento dos mesmos para os efectos de determinar a ganancia ou perda patrimonial resultante.