Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Réxime transitorio: Amortización de elementos patrimoniais obxecto de reinvestimento por empresas de reducida dimensión

Normativa: Disposición transitoria vixésimo oitava  LIS

Os titulares de actividades económicas que determinen o rendemento neto polo método  de estimación directa e estivesen aplicando con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015 a amortización  de elementos patrimoniais obxecto de reinvestimento que regulaba para as empresas de  reducida dimensión o artigo 113 do texto refundido da LIS, aprobado polo Real decreto  Lexislativo 4/2004, do 5 de marzo, poderán continuar a súa aplicación, cos requisitos e condicións  establecidas naquel artigo. 

Con esta finalidade, o citado artigo permitía amortizar os elementos do inmobilizado material  e dos investimentos inmobiliarias afectas á explotación económica en que se materializase  o reinvestimento do importe total obtido na transmisión onerosa de elementos  do inmobilizado material e dos investimentos inmobiliarias tamén afectos, en función do   coeficiente que resulte de multiplicar por 3 o coeficiente de amortización lineal máximo  previsto nas táboas de amortización oficialmente aprobadas.

Os requisitos que se esixían no artigo 113 do texto refundido da LIS para aplicar este  incentivo eran os seguintes:

  1. Que no exercicio en que se transmitía o elemento do inmobilizado material e dos  investimentos inmobiliarias, o empresario ou profesional fose titular dunha empresa de reducida  dimensión.

  2. Que o elemento transmitido fóseo a título oneroso, non sendo de aplicación este beneficio  ás transmisións lucrativas.

  3. Que o investimento se realizase no prazo comprendido entre o ano anterior á data de  entrega ou posta a disposición do elemento transmitido e os tres anos posteriores.

    O reinvestimento entendíase efectuada na data en que se producía a posta a disposición dos  elementos  patrimoniais en que se materializou o importe obtido na transmisión.

  4. Que se reinvestise o importe total obtido na transmisión. Cando o importe investido  fose inferior ou superior ao obtido na transmisión, a amortización acelerada aplicábase  só sobre o importe da devandita transmisión que foi obxecto de reinvestimento.

Atención: teñase en conta a particularidade que o artigo 106 da LIS establece  para as entidades de reducida dimensión nos contratos de arrendamento financeiro  que se comenta no  apartado   destinado a  arrendamentos e canons  dentro de "Gastos fiscalmente deducibles" deste Capítulo.