Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

a. Arrendamentos e canons

En xeral

Enténdense incluídos nesta rúbrica os gastos orixinados en concepto de alugamentos, canons,  asistencia técnica, etc., pola cesión ao contribuínte de bens ou dereitos que se achen  afectos á actividade, cando non se adquira a titularidade dos mesmos. 

Polo concepto de “canons” incluiranse as cantidades fixas ou variables que se satisfan polo dereito ao uso ou á concesión de uso das distintas manifestacións da propiedade industrial.

Polo concepto de “arrendamento”, as cantidades satisfeitas polo alugamento ou arrendamento operativo ou por cesión de bens mobles e inmobles para o uso ou a disposición da empresa.

Especialidades

Sen prexuízo do anterior teñen que terse en conta para os efectos de determinar as cantidades deducibles por este concepto as especialidades que se comentan nos seguintes apartados.

1. Contratos de arrendamento financeiro "leasing"

Normativa: Art. 106 LIS

Establécese un réxime fiscal específico para os contratos de arrendamento financeiro en que se dean os seguintes requisitos:

 • Que o arrendador sexa unha entidade de crédito ou un establecemento financeiro de crédito. 
 • Que teñan unha duración mínima de 2 anos cando teñan por obxecto bens mobles e de  10 anos cando teñan por obxecto bens inmobles ou establecementos industriais.

  Non obstante, regulamentariamente, para evitar prácticas abusivas, poderanse establecer outros prazos  mínimos de duración en función das características dos distintos bens que poidan  constituír o seu obxecto.

 • Que as cotas de arrendamento financeiro aparezan expresadas nos respectivos contratos  diferenciando a parte que corresponda á recuperación do custo do ben pola entidade  arrendadora, excluído o valor da opción de compra e a carga financeira esixida por ela,  todo iso sen prexuízo da aplicación do gravame indirecto que corresponda.
 • Que o importe anual da parte das cotas de arrendamento financeiro correspondente  á recuperación do custo do ben debe permanecer igual ou ter carácter crecente ao longo do  período  contractual.

Concepto de contratos de arrendamento financeiro: Con efectos a partir do 28 de xuño de 2014, a Lei 10/2014, do 26 de xuño, de ordenación, supervisión e solvencia de entidades de crédito (BOE do 27 de xuño) define na súa disposición adicional terceira o concepto de operacións de arrendamento financeiro como "aqueles contratos que teñan por obxecto exclusivo a cesión do uso de bens mobles ou inmobles, adquiridos para a devandita finalidade segundo as especificacións do futuro usuario, a cambio dunha contraprestación consistente no aboamento xornal de cotas. Os bens obxecto de cesión terán que quedar afectados polo usuario unicamente ás súas explotacións agrícolas, pesqueiras, industriais, comerciais, artesanais, de servizos ou profesionais. O contrato de arrendamento financeiro incluirá necesariamente unha opción de compra, ao seu termo, en favor do usuario ".

Cumpridos estes requisitos o seu réxime de deducibilidade fiscal é o seguinte:

a. A totalidade da parte das cotas correspondentes á carga financeira satisfeita á  entidade arrendadora ten a consideración de gasto fiscalmente deducible.

b. A parte das cotas de arrendamento financeiro satisfeitas á entidade arrendadora que  corresponda á recuperación do custo do ben ten a consideración de gasto deducible  coas dúas limitacións seguintes:

 1. A cantidade deducible non poderá ser superior ao resultado de aplicar ao custo do ben o  dobre do coeficiente de amortización lineal máximo segundo as táboas de amortización oficialmente  aprobadas. 

  No caso de contribuíntes (empresarios ou profesionais) que teñan a consideración fiscal de empresa de reducida dimensión, o coeficiente de amortización lineal segundo táboas multiplicarase por tres para estes fins.

  A táboa de coeficientes de amortización aplicable na modalidade normal do método de estimación directa cónténse no artigo 12.1.a) LIS. Na modalidade simplificada do citado réxime, a táboa de amortización aplicable cónténse na Orde do 27 de marzo de 1998 (BOE do 28 de marzo).

  Para o cálculo do citado límite tera en contase o momento da posta en condicións de funcionamento do ben. Os excesos que, como consecuencia desta limitación, non sexan deducibles poderán deducirse nos períodos impositivos seguintes, co mesmo límite dobre ou triplo do coeficiente de amortización anteriormente sinalado.

 2. No suposto de que o obxecto do contrato sexa terreos, solares e outros activos non amortizables,  esta parte da cota non constitúe gasto deducible. No caso de que tal condición  concorra só nunha parte do ben obxecto da operación, poderá deducirse unicamente a  proporción que corresponda aos elementos susceptibles de amortización, que deberá ser  expresada diferenciadamente no respectivo contrato.

  Atención: no caso de que o contrato non reúne os requisitos previstos no artigo 106 da LIS , terá a consideración de gasto fiscalmente deducible a carga financeira satisfeita, así como un importe equivalente ás cotas de amortización que, de acordo cos sistemas de amortización establecidos o artigo 12.1 da LIS , corresponderían ao ben obxecto do contrato.

Exemplo:

Don S.TV exerce a actividade de fabricación de calzado e determina o rendemento neto da devandita actividade polo método de estimación directa, modalidade normal.

O día 30 de xuño de 2022 adquire unha furgoneta de reparto nova en réxime de arrendamento financeiro ("leasing") de acordo coas seguintes condicións:

 • Duración do contrato: 2 anos.
 • Cotas anuais: 8.000 euros, de que 600 euros representan a carga financeira e o resto corresponde á recuperación do custo do ben.
 • Opción de compra: 1.200 euros á finalización do segundo ano.
 • Custo do elemento: 16.000 euros.

Determinar as cantidades que don S.TV poderá deducir no exercicio as satisfeitas polo contrato de arrendamento financeiro efectuado, sabendo que o coeficiente de amortización lineal segundo táboas da furgoneta é o 16 por 100, que a furgoneta foi posta a disposición e entrou en funcionamento o día 1 de xullo de 2022  e que a actividade económica de que é titular ten o exercicio 2022  a consideración de empresa de reducida dimensión.

Solución:

Ao ter a actividade económica desenvolvida a consideración fiscal de empresa de reducida dimensión no exercicio  2022 , o titular poderá deducir dos seus rendementos íntegros os seguintes gastos fiscalmente deducibles:

Carga financeira (600/12 meses) x 6 meses = 300

Recuperación do custo do ben (cantidade satisfeita deducible) [(8.000/12 meses) x 6 meses] - 300 = 3.700

Totais gastos deducibles (300 + 3.700) = 4.000

Nota: A cantidade satisfeita correspondente á recuperación do custo do ben ten na súa totalidade a consideración de gasto deducible, ao non superar os límites legalmente establecidos. A determinación do devandito límite realízase da seguinte forma:

Coeficiente lineal máximo aplicable segundo táboas: 16%

Coeficiente lineal máximo aplicable en  2022: (16 x 3) = 48%

Importe máximo de amortización fiscal: (48% s/16.000) x 6/12 = 3.840

2. Especialidades no IRPF das cesións á actividade económica de bens e dereitos pertencentes de forma privativa a membros da unidade familiar

Normativa: Art. 30.2.3ª Lei  IRPF

Cando o cónxuxe ou os fillos menores do contribuínte que convivan con el, realicen cesións de bens ou dereitos que sirvan ao obxecto da actividade económica de que se trate, o titular da devandita actividade poderá deducir, para a determinación dos rendementos da mesma, a contraprestación estipulada pola devandita cesión, sempre que non exceda do valor de mercado e, a falta daquela , poderá deducirse este último.

Correlativamente, a contraprestación estipulada, ou o valor de mercado, consideraranse rendemento do capital do cónxuxe ou os fillos menores a todos os efectos tributarios.

Importante: a diferenza do anterior, a utilización de elementos patrimoniais comúns a ambos os dous cónxuxes por parte do cónxuxe que desenvolva unha actividade económica non ten a consideración fiscal de cesión nin xera retribución algunha entre eles. Polo tanto, aínda que se estipulase contraprestación, esta non será deducible.