Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Actividades independentes e operacións accesorias

Normativa: Art. 38 Regulamento IRPF

Aos efectos do método de estimación obxectiva, considéranse actividades económicas independentes cada unha das recollidas especificamente na Orde HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE do 2 de decembro) que regula este método para o exercicio 2022.

A determinación das operacións económicas incluídas en cada actividade das relacionadas no  punto anterior deste apartado  deberá efectuarse de acordo coas normas do Imposto sobre Actividades Económicas (IAE) na medida en que resulten aplicables.

Véxase ao respecto o Real decreto Lexislativo 1175/1990, do 28 de setembro, polo que se aproban as tarifas e a instrución do Imposto sobre Actividades Económicas (BOE do 29 de setembro).

Así mesmo, comprenderanse en cada actividade as operacións económicas que se desenvolvan con carácter accesorio á actividade principal.

Con esta finalidade ten a consideración de actividade accesoria á actividade principal aquela cuxo volume de ingresos non supere o 40 por 100 do volume correspondente á actividade principal.

Finalmente indicar que para o cómputo da magnitude máxima de exclusión deberán terse en conta as persoas empregadas ou vehículos ou bateas que se utilicen para o desenvolvemento da actividade principal e de calquera actividade accesoria incluída no método de estimación obxectiva. 

As actividades económicas accesorias que se entendan comprendidas en cada unha das actividades incluídas no método de estimación obxectiva indícanse na rúbrica "Nota" dentro do Apéndice "Rendementos anuais por unidade de módulo antes  de amortización aplicable no exercicio 2022", que se reproduce neste mesmo Capítulo.