Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Concepto e ámbito de aplicación

Normativa: Arts. 16. 2 b), 31 e disposicións adicionais trixésimo sexta e transitoria trixésimo segunda Lei IRPF ; 32 e ss. Regulamento IRPF e Orde  HFP/1335/2021

O método de estimación obxectiva para a determinación do rendemento neto das actividades económicas distintas das agrícolas, gandeiras e forestais, presenta como principal característica a de prescindir dos fluxos reais de ingresos e gastos producidos no desenvolvemento da actividade. No seu lugar, aplícanse determinados indicadores obxectivos que representan as características económicas estruturais básicas de cada sector de actividade económica (signos, índices ou módulos), que son aprobados previamente mediante Orde do ministro de Facenda (ministra de Facenda e Función Pública na actualidade).

  1. Actividades económicas desenvolvidas directamente por persoas físicas
  2. Actividades económicas desenvolvidas a través de entidades en réxime de atribución de rendas
  3. Actividades incluídas no exercicio 2022 no método de estimación obxectiva