Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Actividades económicas desenvolvidas a través de entidades en réxime de atribución de rendas

Normativa: Art. 39 Regulamento IRPF

O método de estimación obxectiva para a determinación do rendemento neto das actividades económicas desenvolvidas a través de  entidades en réxime de atribución de rendas  aplicarase con independencia das circunstancias que concorran individualmente nos seus socios, herdeiros, comuneiros ou partícipes, sempre que, ademais das condicións de carácter xeral sinaladas anteriormente para as actividades económicas realizadas directamente por persoas físicas, cúmpranse os seguintes requisitos:

  • Que todos os socios, herdeiros, comuneiros ou partícipes sexan persoas físicas contribuíntes polo IRPF.

  • Que non se renunciase en tempo e forma á aplicación do método de estimación obxectiva.

    A renuncia deberá formularse por unanimidade de todos os socios, herdeiros, comuneiros ou partícipes integrantes da entidade; porén, a revogación da renuncia poderá ser presentada por un só deles .

Importante : para a definición do ámbito de aplicación do método de estimación obxectiva ás entidades en réxime de atribución de rendas, deberán computarse non só as operacións correspondentes ás actividades desenvolvidas pola propia entidade, senón tamén as correspondentes ás desenvolvidas polos seus socios, herdeiros, comuneiros ou partícipes, o cónxuxes, descendentes e ascendentes destes , así como por outras entidades en réxime de atribución en que participen calquera das persoas anteriores en que concorran as circunstancias expresadas nas regras de determinación do volume de rendementos íntegros e de compras.

Así mesmo deberá computarse non só a magnitude específica correspondente á actividade económica desenvolvida pola propia entidade en réxime de atribución, senón tamén as correspondentes ás desenvolvidas polos seus socios, herdeiros, comuneiros ou partícipes; o cónxuxes, descendentes e ascendentes destes ; así como por outras entidades en réxime de atribución de rendas en que participen calquera das persoas anteriores cando se dean as circunstancias indicadas nas regras de determinación do volume de rendementos íntegros e de compras.