Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Regras de cómputo da magnitude máxima de exclusión

Regras xerais

Normativa: Véxase art.3.1. d) Orde HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE do 2 de decembro).

Para os efectos de determinar para cada actividade se a magnitude correspondente a esta excede ou non das cantidades máximas indicadas na anterior relación, deberán terse en conta as seguintes particularidades:

a. A magnitude “empregados” comprenderá todas as persoas, asalariadas ou non asalariadas, que traballen efectivamente na actividade principal e en calquera outra actividade accesoria incluída no réxime. A súa contía determinarase pola media ponderada correspondente ao período en que se exercese a actividade durante o ano inmediato anterior.

Para determinar a media ponderada aplicaranse exclusivamente as seguintes regras:

  • só tomarase en conta o número de horas traballadas durante o período en que se exercese a actividade durante o ano inmediato anterior.

  • Computarase como  unha persoa non asalariada, a que traballe na actividade polo menos 1.800 horas/ano. Cando o número de horas de traballo ao ano sexa inferior a 1.800, estimarase como contía da persoa non asalariada a proporción existente entre o número de horas efectivamente traballadas no ano e 1.800.

    Non obstante, o empresario computarase como unha persoa non asalariada. Naqueles supostos en que poida acreditarse unha dedicación inferior a 1.800 horas/ano por causas obxectivas, tales como xubilación, incapacidade, pluralidade de actividades ou peche temporal da explotación, computarase o tempo efectivo dedicado á actividade. Nestes supostos, para a cuantificación das tarefas de enderezo, organización e planificación da actividade e, en xeral, as inherentes á titularidade da mesma, computarase ao empresario en 0,25 persoas/ano, agás cando se acredite unha dedicación efectiva superior ou inferior.

  • Computarase como unha persoa asalariada, a que traballe o número de horas anuais por traballador fixado no convenio colectivo correspondente ou, no seu defecto, 1.800 horas / ano. Cando o número de horas de traballo ao ano sexa inferior ou superior, estimarase como contía da persoa asalariada a proporción existente entre o número de horas efectivamente traballadas e as fixadas no convenio colectivo ou, no seu defecto, 1.800.

b. As magnitudes “vehículos” e “bateas” refírese, respectivamente, ao número máximo de vehículos ou bateas que se utilicen en calquera día do ano para o desenvolvemento da actividade principal e de calquera outra actividade accesoria incluída no método.

Importante : no primeiro ano de exercicio da actividade tera en contase o número de persoas empregadas ou vehículos ou bateas ao inicio da mesma.

Cando nun ano natural se supere a magnitude máxima nalgunha actividade, o contribuínte  quedará excluído, a partir do ano inmediato seguinte, do método de estimación obxectiva, debendo determinar o seu rendemento neto polo método de estimación directa, modalidade simplificada, sempre que se reúnen os requisitos establecidos para a devandita modalidade e non se renuncie á súa aplicación, en cuxo caso resultará aplicable a modalidade normal do devandito método. 

Os requisitos establecidos para aplicación da modalidade simplificada do método de estimación directa, e os efectos da renuncia á mesma, coméntanse no Capítulo 7.

Regras especiais

Para a determinación das magnitudes excluíntes do método de estimación obxectiva deberá computarse non só a magnitude específica correspondente ás actividades económicas desenvolvidas polo contribuínte, senón tamén as correspondentes ás desenvolvidas polo cónxuxe, descendentes e ascendentes, así como polas entidades en réxime de atribución de rendas en que participen calquera dos anteriores, en que concorran as circunstancias seguintes:

a. Que as actividades económicas desenvolvidas sexan idénticas ou similares.

Con esta finalidade, entenderanse que son idénticas ou similares as actividades económicas clasificadas no mesmo grupo no Imposto sobre Actividades Económicas.

b. Que exista un enderezo común de tales actividades, compartindose medios persoais ou materiais.

Cando se trate de entidades en réxime de atribución de rendas  deberán computarse non só a magnitude específica correspondente á actividade económica desenvolvida pola propia entidade en réxime de atribución, senón tamén as correspondentes ás desenvolvidas polos seus socios, herdeiros, comuneiros ou partícipes; o cónxuxes, descendentes e ascendentes destes ; así como por outras entidades en réxime de atribución de rendas en que participen calquera das persoas anteriores, en que concorran as circunstancias anteriormente sinaladas.