Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Módulo "Máquinas recreativas"

Normativa: Instrución 2.1.13ª para a aplicación dos signos, índices ou módulos no IRPF  do anexo II Orde HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE do 2 de decembro).

Unicamente computaranse as máquinas recreativas instaladas que non sexan propiedade do titular da actividade.

Esta magnitude comprende dous módulos: máquinas tipo "A" e máquinas tipo "B" de acordo co que se dispón nos artigos 4º e 5º, respectivamente, do Regulamento de Máquinas Recreativas e de Azar, aprobado polo Real decreto 2110/1998, do 2 de outubro (BOE do 16 de outubro).

  • Máquina recreativa tipo "A". Son máquinas tipo "A" todas aquelas de mero pasatempo ou recreo que se limitan a conceder ao usuario un tempo de uso ou de xogo a cambio do prezo da partida, sen que poidan conceder ningún tipo de premio en metálico, en especie ou en forma de puntos cambiables por obxectos ou diñeiro.

    Inclúense tamén neste grupo de máquinas de tipo «Ás» que» ofrezan como único aliciente adicional e por causa da habilidade do xogador a posibilidade de continuar xogando polo mesmo importe inicial en forma de prolongamento da propia partida ou doutras adicionais, que en ningún caso poderá ser trocada por diñeiro ou especie.

    Véxanse os apartados 1 e 2 do artigo 4 do Real decreto 2110/1998, do 2 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de Máquinas Recreativas e de Azar.

  • Máquina recreativa tipo "B". Son máquinas tipo "B" aquelas que, a cambio do prezo da xogada, conceden ao usuario un tempo de uso ou de xogo e, eventualmente, de acordo co programa de xogo, un premio en metálico.

Atención: teñase en conta que as máquinas propiedade do titular constitúen unha actividade independente, clasificada no epígrafe 969.4 do Imposto sobre Actividades Económicas (IAE) e que a devandita  actividade non está entre as actividades incluídas no método de estimación obxectiva polo que, en principio, os rendementos derivados da mesma non poden determinarse por este método, senón polo de estimación directa.