Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Módulo "Persoal asalariado"

Normativa: Instrución 2.1.2ª para a aplicación dos signos, índices ou módulos no IRPF  do anexo II Orde HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE do 2 de decembro).

Teñen a condición de persoal asalariado:

  1. As persoas que traballen na actividade e non teñan a condición de persoal non asalariado, incluídos, se é o caso, os traballadores contratados a través de Empresas de Traballo Temporal (ETT).

  2. O cónxuxe e os fillos menores do titular da actividade que convivan con el, sempre que, existindo o oportuno contrato laboral e a afiliación ao réxime xeral da Seguridade Social, traballen habitualmente e con continuidade na actividade económica desenvolvida polo contribuínte.

Importante : non se computarán como persoas asalariadas os alumnos de formación profesional específica que realicen o módulo obrigatorio de formación en centros de traballo. A diferenza dos anteriores o persoal contratado como bolseiro debe computarse como persoal asalariado.

Regras para o cómputo do módulo "Persoal asalariado"

A determinación do número de unidades do módulo "persoal asalariado" realízase mediante a aplicación das seguintes regras:

1º. Regra xeral

  1. Se existe convenio colectivo, computarase como unha persoa asalariada a que traballe o número de horas anuais por traballador que fose fixado no devandito convenio.

  2. Se non existe convenio colectivo, estimarase que unha persoa asalariada equivale a 1.800 horas/ano.

Cando o número de horas sexa inferior ou superior ao indicado, estimarase como contía da persoa asalariada a proporción existente entre o número de horas efectivamente traballadas e as fixadas no convenio colectivo ou, no seu defecto, 1.800 horas.

O número de unidades do módulo "persoal asalariado" expresarase con dous decimais.

 ERTE: debe terse en conta que, na medida en que o módulo "persoal asalariado" cuantifícase en función do número de horas efectivamente traballadas anualmente por cada traballador na actividade, cando se aprobe un  expediente temporal de regulación de emprego (ERTE) deberán cuantificarse as horas anuais traballadas polo persoal asalariado en función das condicións en que cada un deles encóntrese no ERTE, computandose, exclusivamente, as horas de traballo efectivo. Por iso, NON se computarán  as horas que correspondan ao   tempo en que o contrato de traballo se  encontre suspendido temporalmente (ERTE de suspensión do contrato de traballo) ou, se é o caso, as horas que son obxecto de redución temporalmente (ERTE de redución de xornada).

2º. Computarase nun 60 por 100 ao persoal asalariado menor de 19 anos e ao que preste os seus servizos baixos un contrato de aprendizaxe ou para a formación.

3º. Computarase nun 40 por 100 ao persoal asalariado que sexa unha persoa cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100.

Nestes dous últimos casos, cando unha persoa asalariada cumpra 19 anos ou se lle recoñeza un grao de discapacidade do 33 por 100 ou superior durante o período impositivo, o cómputo do 60 por 100 ou, se é o caso, do 40 por 100 efectuarase unicamente respecto da parte do período en que se dean calquera destas circunstancias .

Importante : as reducións do 60 por 100 e do 40 por 100 anteriormente comentadas son incompatibles entre si.

4º. Nas actividades en que así aparece indicado, o módulo "persoal asalariado" analízase en dous:

  • Persoal asalariado de fabricación.

  • Resto do persoal asalariado.

Nestes casos, o cómputo de cada un dos dous módulos citados deberá efectuarse de forma independente. Cando un mesmo traballador desenvolva labores de fabricación e doutro tipo, o número de unidades que debe computarse en cada un dos devanditos módulos determinarase en función do número de horas efectivas de traballo en cada labor. Se non fóra posible determinar o devandito número, imputarase o total por partes iguais a cada un dos devanditos módulos.

Exemplo: Determinación do número de unidades do módulo "persoais asalariadas" empregadas na actividade

Don A.C.M. é titular dun establecemento de comercio polo miúdo de produtos alimenticios e bebidas, epígrafe 647.1 do IAE , que vén determinando o rendemento neto da súa actividade polo método de estimación obxectiva.

Desde o ano 2004 traballan a xornada completa no devandito establecemento, ademais do titular, dúas persoas empregadas fixas maiores de 19 anos.

No exercicio 2022  producíronse as seguintes alteracións no cadro de persoal de traballadores do mesmo:

  • O 1 de xaneiro contratáronse como aprendices, a xornada completa e por un período de 6 meses, dúas persoas maiores de 19 anos, que totalizaron 900 horas anuais cada un.

  • O día 2 de maio contrátase, por tempo indefinido e a xornada completa, unha persoa cun grao de discapacidade do 33 por 100, que totalizou 1.100 horas anuais.

Determinar o número de unidades dos módulos "persoais non asalariado" e "persoal asalariado" correspondente ao exercicio 2022, supondo que o número de horas anuais establecidas no correspondente convenio colectivo é de 1.800 horas/ano.

Solución:

Módulo "persoal non asalariado":

Titular da actividade: 1,00 persoa

Total: 1,00 persoa

Módulo "persoal asalariado":

2 persoas empregadas todo o ano: 2,00 persoas

2 aprendices (60% s/2 x 900/1800): 0,60 persoas

1 persoa con grao de discapacidade do 33 %(40% s/1.100/1.800): 0,24 persoas

Total: 2,84 persoas