Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Módulo "Persoal non asalariado"

Normativa: Instrución 2.1.1ª para a aplicación dos signos, índices ou módulos no IRPF  do anexo II Orde HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE do 2 de decembro).

Persoal non asalariado é o empresario.

Tamén terán esta consideración, o seu cónxuxe e os fillos menores que convivan con el, cando, traballando efectivamente na actividade, non constitúan persoal asalariado por non concorrer algún dos requisitos seguintes :

 • Que traballen habitualmente e con continuidade na actividade empresarial.

 • Que exista o correspondente contrato laboral.

 • Que estean afiliados ao réxime xeral da Seguridade Social.

Regras para o cómputo do módulo "Persoal non asalariado"

A. Regras xerais

 1. Empresario:

  Computarase como unha persoa non asalariada o empresario. Naqueles supostos en que poida acreditarse unha dedicación inferior a 1.800 horas/ano por causas obxectivas, tales como xubilación, incapacidade, pluralidade de actividades ou peche temporal da explotación, computarase o tempo efectivo dedicado á actividade.

  Nestes supostos, para a cuantificación das tarefas de enderezo, organización e planificación da actividade e, en xeral, as inherentes á titularidade da mesma, computarase ao titular da actividade en 0,25 persoas/ano, agás cando se acredite unha dedicación efectiva superior ou inferior.

  No caso de exercicio dunha actividade económica de tempada, o cómputo do módulo persoal non asalariado realizarase en función das horas dedicadas á actividade, entre as que deberán incluírse as dedicadas ás tarefas de enderezo, organización e planificación da actividade e, en xeral, as inherentes á titularidade da mesma, que polo menos deberán valorarse na parte proporcional que corresponda a 0,25 persoa/ano e o período temporal en que se desenvolva a actividade.

 2. Cónxuxe e fillos menores do empresario:

  Computarase como unha persoa non asalariada, o cónxuxe e fillos menores do titular da actividade que convivan con el, cando traballen na actividade, polo menos, 1.800 horas/ano.

  Cando o número de horas de traballo ao ano sexa inferior a 1.800, estimarase como contía da persoa non asalariada a proporción existente entre o número de horas efectivamente traballadas no ano e 1.800.

  O número de unidades do módulo "persoal non asalariado" expresarase con dous decimais.

Importante : o persoal non asalariado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100 computarase ao 75 por 100. Con esta finalidade, tomarase en consideración a situación existente na data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro).

B. Regra especial do cómputo do cónxuxe e fillos menores do empresario

Cando o cónxuxe ou os fillos menores do empresario teñan a consideración de non asalariados, computaranse ao 50 por 100, sempre que o titular da actividade compútese por enteiro, antes de aplicar, se é o caso, a redución prevista para persoas con discapacidade anteriormente comentada, e non haxa máis dunha persoa asalariada.

A redución do 50 por 100 practicarase despois de aplicar, se é o caso, a correspondente por grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100.

Exemplo: Determinación do número de unidades do módulo "persoal non asalariado" empregadas na actividade

Don R.G.C., que ten recoñecido un grao de discapacidade do 33 por 100, é titular dun bar en que unicamente traballan el e o seu cónxuxe, constando a afiliación de ambos os dous ao réxime de traballadores autónomos da Seguridade Social.

Determinar as unidades do módulo "persoal non asalariado" empregadas na actividade no ano 2022 tendo en conta que,  como consecuencia  da incapacidade temporal do titular, pechouse a actividade durante 83 días en 2022.

Solución:

Ao non darse o requisito da afiliación do cónxuxe do titular da actividade  ao réxime xeral da Seguridade Social, este ten a consideración de "persoal non asalariado".

Módulo "persoal non asalariado":

 1. Horas non traballadas: (83 ÷ 365) x 1.800 horas/ano = 409 horas

 2. Horas traballadas polo titular e polo seu cónxuxe: 1.800 - 409 = 1.391 horas cada un.

 3. Horas computables:

  • Titular : 75% s/ 1.391 horas = 1.043  horas
  • Cónxuxe: 1.391 horas
  • Totais Horas computables: 1.043 + 1.391 = 2.434 horas

  Notas:

  Títular: o peche da actividade como consecuencia da existencia desta circunstancia obxectiva (incapacidade temporal do titular)  considérase unha causa obxectiva que permite  que poida acreditarse unha dedicación inferior a 1.800 horas/ano. Neste caso o tempo efectivo dedicado á actividade é de 1.391 horas de que se computarán o 75 por 100  ao ter o contribuínte un grao de discapacidade de  33 por 100.

  Cónxuxe: ao non computarse o titular da actividade por enteiro (por ser o número de horas de traballo ao ano inferior a 1.800 horas) por unha causa obxectiva ao cónxuxe  non se lle aplica a redución do 50 por 100 previsto na instrución 2.1.1ª do anexo II da Orde  HFP/1335/2021.

 4. Cálculo Nº de unidades (termo medio):

  2.434 horas ÷ 1.800 horas/ano = 1,35 persoa