Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Regras para o cómputo dos módulos

Normativa:   Instrución 7 para a aplicación dos signos, índices ou módulos no IRPF  do anexo II Orde HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE do 2 de decembro).

Na  Orde que desenvolve o método de estimación obxectiva fíxanse unha serie de regras que debe aplicar o  contribuínte para calcular  o termo medio dos signos, índices ou módulos relativos a todo o período en que exercese a actividade durante o devandito ano natural para o cálculo do rendemento neto que corresponda, cando se produzan durante o exercicio algunha das seguintes circunstancias:

  • Inicio da actividade con posterioridade ao día 1 de xaneiro do ano natural.

  • Cesamento na actividade antes do día 31 de decembro do ano natural.

  • Exercicio discontinuo da actividade (sen que teñan esta consideración os períodos vacacionais).

  • Haberse producidas variacións durante o ano na contía das variables ou módulos correspondentes á actividade.

O cálculo do termo medio dos signos, índices ou módulos determínase:

  1. Nos módulos “persoais asalariados” e “persoais non asalariado ” en función das horas traballadas.

  2. Nos módulos “distancia percorrida” e “consumo de enerxía eléctrica” teran en contase, respectivamente, os quilómetros percorridos ou os quilovatios/hora consumida.

  3. Nos restantes casos, en función dos días de efectivo emprego, utilización ou instalación, tendo en conta que os mesmos comprenden os días normais de descanso e vacacións, xa que as contías que se fixan na Orde teñen carácter anual.

4º. Cando do termo medio calculado non resulte un número enteiro, expresarase con dúas cifras decimais.

Módulos comúns a varias actividades : cando exista utilización parcial dun módulo na actividade ou sector de actividade, o valor que hai que computar será o que resulte do seu rateo en función da súa utilización efectiva. Se non fóra posible determinar esta, imputarase por partes iguais a cada unha das utilizacións do módulo.