Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

2. Importes dos rendementos anuais por unidade de módulo antes de amortización

En xeral

Para o exercicio 2022  os importes dos rendementos anuais por unidade de módulo antes de amortización correspondente a cada actividade son os que figuran no Anexo II da  Orde HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE do 2 de decembro) e recóllense no "Apéndice : Rendementos anuais por unidade de módulo antes de amortización aplicable no exercicio 2022" deste Capítulo.

Redución do rendemento anual por unidade de módulo por circunstancias excepcionais

Normativa: Art 37.4.1º e 2º Regulamento IRPF. Véxase tamén Anexo III  Orde HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE do 2 de decembro).

En situacións de normalidade económica, o rendemento neto previo da actividade vén determinado polo resultado de multiplicar o número de unidades empregadas, utilizadas ou instaladas na actividade de cada un dos módulos aplicables polo rendemento anual por unidade antes de amortización asignada a cada unidade. Porén, cando se produzan as circunstancias excepcionais que se indican a continuación, poderase acordar pola Administración a redución do o devandito rendemento anual por unidade en relación cos módulos que procedan, con indicación do período de tempo a que resulte de aplicación. As devanditas circunstancias agrúpanse nos seguintes supostos:

  • Cando o desenvolvemento da actividade económica véxase afectado por incendios, inundacións ou outras circunstancias excepcionais que afecten un sector ou zona determinada.

  • Cando o desenvolvemento da actividade económica véxase afectado por incendios, inundacións, afundimentos ou grandes avarías no equipo industrial, que supoñan alteracións ou anomalías graves no desenvolvemento da actividade.

  • Cando o titular da actividade encóntrese en situación de incapacidade temporal e non teña outro persoal empregado.

No primeiro caso, a redución dos signos, índices ou módulos deberá ser autorizada pola ministra de Facenda (actualmente ministra de Facenda e Función Pública) e poderá afectar os contribuíntes dun determinado sector ou zona.

Nos restantes casos, os interesados que desexen que se reduzan os signos, índices ou módulos, deberán presentar, no prazo de 30 días contado desde a data en que se producisen as alteracións ou a situación de incapacidade temporal, escrito ante a Administración ou, no seu defecto, Delegación da Axencia Estatal de Administración Tributaria, en que se poña de manifesto o feito de haberse producidas as devanditas circunstancias, achegando ao mesmo tempo as probas que se estimen oportunas e facendo mención, se é o caso, das indemnizacións a percibir por razón das alteracións producidas. Acreditada a efectividade das mesmas, o titular da Administración ou Delegación da Axencia Estatal de Administración Tributaria acordará a redución dos módulos que procedan, con indicación do período de tempo a que resulte de aplicación.

Atención: no suposto de que o contribuínte teña recoñecido o dereito á redución dalgún ou varios dos módulos aplicables á actividade, a declaración cubrirase de acordo coas contías reducidas acordadas pola Administración tributaria.