Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Exemplo: Minoración por incentivos ao emprego

Don A.A.A. desenvolve a actividade de restaurante de dous garfos, epígrafe 671.4 do IAE .

Durante o exercicio 2021, traballaron na actividade 3 empregados con contrato fixo e a xornada completa, cada un dos que como consecuencia do peche de actividade pola declaración do estado de alarma totalizou 1.300 horas/ano. No mes de xuño, contratouse por un período de 6 meses un aprendiz que totalizou  600 horas de traballo.

No exercicio 2022  a situación do cadro de persoal foi a seguinte:

 • Permanecen na empresa os 3 empregados con contrato fixo, realizando a mesma xornada laboral anual que no ano anterior. Non obstante, como consecuencia das limitacións de aforamento decretado na  Comunidade  Autónoma, as horas de traballo efectivo foron 1.500 horas/ano por cada persoa empregada.

 • O 2 de xaneiro, contratouse por tempo indefinido a un traballador que totalizou 1.500 horas/ano.

 • O día 1 de agosto, contratáronse temporalmente por un período de 6 meses a 2 novas persoas, cada un dos que totalizou  600 horas/ano de traballo.

Determinar a minoración por incentivos ao emprego correspondente ao exercicio 2022, supondo que o número de horas anuais establecidas no correspondente convenio colectivo é de 1.800.

Solución:

1. Determinación do coeficiente por incremento do número de persoas asalariadas.

 1. Incremento do número de persoas asalariadas en 2022  respecto de 2021  en termos absolutos:

  • Persoas asalariadas no ano 2021: 4 persoas

  • Persoas asalariadas no ano 2022: 6 persoas

  • Incremento do número de persoas asalariadas: 2 persoas

 2. Incremento do número de unidades do módulo "persoal asalariado" en 2022  respecto de 2021:

  • Número de unidades do módulo "persoal asalariado" en 2021.

   (3 x 1.300/1.800) + (60% s/600/1.800) = 2,17 + 0,2 = 2,37 persoas

  • Número de unidades do módulo "persoal asalariado" en 2022

   (4 x 1.500/1.800) + (2 x 600/1.800) = 3,33 + 0,67 = 4 persoas

  • Incremento do número de unidades: 4 –  2,37 = 1,63 persoas

Ao cumprirse ambos os dous requisitos, a diferenza positiva entre o número de unidades do módulo "persoal asalariado" de 2022  respecto de 2021  multiplicarase por 0,40.

Coeficiente por incremento do número de persoas asalariadas: 0,40 x 1,63= 0,652

2. Determinación do coeficiente por tramos do número de unidades do módulo "persoal asalariado", excluída a diferenza positiva sobre a que se aplicou o coeficiente 0,4 anterior.

4 - 1,63 = 2,37 

Total 2,37 0,3055
TramoPersoal asalariadoCoeficiente por tramoTotais
Ata 1,00 1 0,10 0,10
Entre 1,01 e 3,00 1,37 0,15 0,2055

3. Coeficiente de minoración: 0,652 + 0,3055 = 0,9575

4. Importe da minoración por incentivos ao emprego.

É o resultado de multiplicar o rendemento anual por unidade antes de amortización do módulo "persoal asalariado" (3.709,88) polo coeficiente de minoración (suma do coeficiente por incremento do número de asalariados máis o coeficiente por tramos: 0,9575). É dicir, 3.709,88 x  0,9575 = 3.552,21 euros.