Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Táboa de amortización

O importe da depreciación efectiva determínase utilizando a táboa de amortización incluída na Orde HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE do 2 de decembro), que se reproduce a continuación:

GrupoDescriciónCoeficiente lineal máximoPeríodo máximo
1 Edificios e outras construcións 5 por 100 40 anos
2 Útiles, ferramentas, equipos para o tratamento da información e sistemas e programas informáticos 40 por 100 5 anos
3 Batea 10 por 100 12 anos
4 Barco 10 por 100 25 anos
5 Elementos de transporte e resto de inmobilizado material Inmobilizado intanxible 25 por 100 8 anos
6 Inmobilizado intanxible 15 por 100 10 anos