Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Índice corrector para empresas de pequena dimensión

Normativa: Instrución 2.3 b.1) Orde HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE do 2 de decembro).

Este índice corrector resulta aplicable ás empresas que cumpran os seguintes requisitos :

 1. Que o titular da actividade sexa persoa física.

 2. Que exerza a actividade nun único local.

 3. Que non dispoña de máis dun vehículo afecto á actividade e este non supere os 1.000 kg de capacidade de carga.

 4. Que en ningún momento do ano 2022 tivese máis de dúas persoas asalariadas na actividade.

Concorrendo estes requisitos, a contía do índice corrector será a que, en función do número de persoas asalariadas e, se é o caso, a poboación do municipio en que se exerce a actividade, indícase a continuación:

 • Se a actividade se exerce sen persoal asalariado:

  Poboación do municipio en que se exerce a actividadeÍndice aplicable
  Ata 2000 habitantes 0,70
  De 2001 ata 5.000 habitantes 0,75
  Máis de 5.000 habitantes 0,80

  Cando, por exercerse a actividade en varios municipios, exista a posibilidade de aplicar máis dun índice dos anteriormente sinalados, aplicarase un único índice, que será o correspondente ao municipio de maior poboación.

 • Se a actividade se exerce con persoal asalariado, ata un máximo de dous traballadores, aplicarase o índice 0,90 calquera que sexa a poboación do municipio en que se desenvolva a actividade.