Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Índice corrector de exceso

Normativa: Instrución 2.3 b.3) Orde HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE do 2 de decembro).

Se o rendemento neto minorado, rectificado, se é o caso, pola aplicación dos índices anteriores, supera as contías que para cada actividade indícanse na relación que segue, ao exceso seralle de aplicación o índice multiplicador 1,30.

Epígrafe IAE Actividade Contía
-- Produción de mexillón en batea 40.000,00
419.1 Industrias do pan e da bolaría. 41.602,30
419.2 Industrias da bolaría, pastelaría e galletas 33.760,53
419.3 Industrias de elaboración de masas fritas 19.670,55
423.9 Elaboración de patacas fritas, flocos de millo de millo e similares 19.670,55
641 Comercio polo miúdo de froitas, verduras, hortalizas e tubérculos. 16.867,67
642.1, 2, 3 e 4 Comercio polo miúdo de carne e despoxos; de produtos e derivados cárnicos elaborados 21.635,71
642.5 Comercio polo miúdo de ovos, aves, coellos de granxa, caza; e de produtos derivados dos mesmos. 20.136,65
642.6 Comercio polo miúdo, en casquerías, de vísceras e despoxos  procedentes de animais de abasto, frescos e conxelados 16.237,81
643.1 e 2 Comercio polo miúdo de peixes e outros produtos da pesca  e da acuicultura e de caracois. 24.551,97
644.1 Comercio polo miúdo de pan, pastelaría, confeitaría e similares e de leite e produtos lácteos 43.605,26
644.2 Despachos de pan, pans especiais e bolaría. 42.925,01
644.3 Comercio polo miúdo de produtos de pastelaría, bolaría e confeitaría. 33.760,53
644.6 Comercio polo miúdo de masas fritas, con ou sen coberturas ou recheos, patacas fritas, produtos de aperitivo, froitos secos, lambetadas, preparados de chocolate e bebidas refrescantes. 19.670,55
647.1 Comercio polo miúdo de calquera clase de produtos alimenticios e de bebidas en establecementos con vendedor 15.822,10
647.2 e 3 Comercio polo miúdo de calquera clase de produtos alimenticios e de bebidas en réxime de autoservizo ou mixto en establecementos  cuxa sala de vendas teña unha superficie inferior a 400 metros cadrados. 25.219,62
651.1 Comercio polo miúdo de produtos téxtiles, confeccións para o fogar, alfombras e similares e artigos de tapizaría 23.638,67
651.2 Comercio polo miúdo de toda clase de pezas de roupa para o vestido e toucado 24.848,00
651.3 e 5 Comercio polo miúdo de lenzaría, lenzaría e pezas de roupa especiais. 19.626,46
651.4 Comercio polo miúdo de artigos de mercería e paquetaría 14.862,05
651.6 Comercio polo miúdo de calzado, artigos de pel e imitación ou produtos substitutivos, cintos, carteiras, bolsos, maletas e artigos de viaxe en xeral. 24.306,32
652.2 e 3 Comercio polo miúdo de produtos de drogaría, perfumaría e cosmética, limpeza, pinturas, vernices, disolventes, papeis e outros produtos para a decoración e de produtos químicos, e de artigos para a hixiene e o aseo persoal. 25.333,00
653.1 Comercio polo miúdo de mobles. 30.718,31
653.2 Comercio polo miúdo de material e aparellos eléctricos, electrónicos,  electrodomésticos e outros aparellos de uso doméstico accionados por outro tipo de enerxía distinta  da eléctrica, así como mobles de cociña. 26.189,61
653.3 Comercio polo miúdo de artigos de enxoval, ferraxaría, adorno, agasallo, ou reclamo (incluíndo bixutería e pequenos electrodomésticos). 24.470,09
653.4 e 5 Comercio polo miúdo de materiais de construción, artigos e mobiliario de saneamento, portas, xanelas, persianas, etc. 26.454,15
653.9 Comercio polo miúdo doutros artigos para o equipamento do fogar n.c.o.p. 32.765,35
654.2 Comercio polo miúdo de accesorios e pezas de recambio para vehículos terrestres. 32.815,74
654.5 Comercio polo miúdo de toda clase de maquinaria (agás aparellos do fogar, de oficina,  médicos, ortopédicos, ópticos e fotográficos). 31.367,06
654.6 Comercio polo miúdo de cubertas, bandas ou bandajes e cámaras de aire para toda clase de vehículos, agás as actividades de comercio por xunto dos artigos citados. 26.970,63
659.2 Comercio polo miúdo de mobles de oficina e de máquinas e equipos de oficina 30.718,31
659.3 Comercio polo miúdo de aparellos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos e fotográficos 35.524,14
659.4 Comercio polo miúdo de libros, xornais, artigos de papelaría e escritorio e artigos de debuxo e belas artes, agás en quioscos situados na vía pública 25.207,02
 659.4 Comercio polo miúdo de prensa, revistas e libros en quioscos situados na vía pública (1) 28.860,22
659.6 Comercio polo miúdo de xoguetes, artigos de deporte, pezas de roupa deportivas de vestido, calzado e toucado, armas, cartuchería e artigos de pirotecnia. 24.948,78
659.7 Comercio polo miúdo de sementes, aboamentos, flores e plantas e pequenos animais. 23.978,80
662.2 Comercio polo miúdo de toda clase de artigos, incluíndo alimentación e bebidas, en establecementos distintos dos especificados no Grupo 661 e no epígrafe 662.1. 16.395,27
663.1 Comercio polo miúdo fóra dun establecemento comercial permanente de produtos alimenticios, inclusas bebidas e xeados. 14.379,72
663.2 Comercio polo miúdo fóra dun establecemento comercial permanente de artigos téxtiles e de confección. 19.059,58
663.3 Comercio polo miúdo fóra dun establecemento comercial permanente de calzado,  peles e artigos de coiro 17.081,82
663.4 Comercio polo miúdo fóra dun establecemento comercial permanente de artigos de drogaría e cosméticos e de produtos químicos en xeral. 16.886,56
663.9 Comercio polo miúdo fóra dun establecemento comercial permanente doutras clases de mercadorías n.c.o.p. 18.354,14
671.4 Restaurantes de dous garfos 51.617,08
671.5 Restaurantes dun garfo. 38.081,38
672.1,2 e 3 Cafeterías. 39.070,26
673.1 Cafés e bares de categoría especial. 30.586,03
673.2 Outros cafés e bares. 19.084,78
675 Servizos en quioscos, caixóns, barracas ou outros locais análogos. 16.596,83
676 Servizos en chocolatarías, xeadarías e horchaterías 25.528,25
681 Servizos de hospedaxe en hoteis e moteis dunha ou dúas estrelas. 61.512,19
682 Servizos de hospedaxe en hostais e pensións. 32.840,94
683 Servizos de hospedaxe en fondas e casas de hóspedes 16.256,70
691.1 Reparación de artigos eléctricos para o fogar 21.585,33
691.2 Reparación de vehículos automóbiles, bicicletas e outros vehículos. 33.729,04
 691.9 Reparación de calzado (2) 16.552,74
691.9  Reparación doutros bens de consumo n.c.o.p. (agás reparación de calzado, restauración de obras de arte, mobles, antigüidades e instrumentos musicais). (3) 24.803,91
692 Reparación de maquinaria industrial. 30.352,99
699 Outras reparacións n.c.o.p. 23.607,18
721.1 e 3 Transporte urbano colectivo e de viaxeiros por estrada 35.196,62
722 Transporte de mercadorías por estrada. 33.640,86
751.5 Engraxamento e lavado de vehículos. 28.280,74
757 Servizos de mudanzas. 33.640,86
849.5 Transporte de mensaxaría e recadería, cando a actividade se realice exclusivamente con medios de transporte propio. 33.640,86
933.1 Ensino de condución de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc. 47.233,25
933.9 Outras actividades de ensino, tales como idiomas, corte e confección, mecanografía, taquigrafía, preparación de exames e oposicións e similar n.c.o.p. 33.697,55
967.2 Escolas e servizos de perfeccionamento do deporte 37.067,30
971.1 Tintura, limpeza en seco, lavado e pasado de roupas feitas e de pezas de roupa e artigos do fogar usados. 37.224,77
972.1 Servizos de salón de peiteado de señora e cabaleiro. 18.051,81
972.2 Salóns e institutos de beleza 26.945,44
973.3 Servizos de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras. 24.192,95

Notas ao cadro do índice corrector de exceso :

(1) En quioscos situados na vía pública. (Volver)

(2) Reparación de calzado. (Volver)

(3) Reparación doutros bens de consumo n.c.o.p. (agás reparación de calzado, restauración de obras de arte, mobles, antigüidades e instrumentos musicais). (Volver)