Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

4. Gastos extraordinarios por circunstancias excepcionais

Normativa: Art. 37.4.3º Regulamento IRPF.

Véxase tamén norma común 2 do Anexo III Orde HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE do 2 de decembro).

Cando o desenvolvemento da actividade vísese afectado por incendios, inundacións, afundimentos ou outras circunstancias excepcionais, que determinasen gastos extraordinarios alleos ao proceso normal do exercicio daquela , os interesados poderán minorar o rendemento neto resultante no importe dos devanditos gastos.

Para iso, os contribuíntes deberán pór a devandita circunstancia en coñecemento da Administración ou Delegación da Axencia Estatal de Administración Tributaria correspondente ao seu domicilio fiscal, no prazo de 30 días contado desde a data en que se produza, achegando, para tal fin, a xustificación correspondente e facendo mención, se é o caso, das indemnizacións a percibir por razón de tales alteracións. A Administración tributaria verificará a certeza da causa que motiva a redución do rendemento e o importe da mesma.