Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Cadro: Relación de Actividades

Normativa: Orde  HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE  do 2 de decembro)

ActividadeClave
Agrícola ou gandeira susceptible de estar incluída no réxime especial da agricultura, gandaría e pesca do Imposto sobre o Valor Engadido 1
Forestal susceptible de estar incluída no réxime especial da agricultura, gandaría e pesca do Imposto sobre o Valor Engadido 2
Gandaría independente clasificada na División 0 do Imposto sobre Actividades Económicas (IAE) 3
Servizos de cría, garda e engorde de gañado 4
Outros traballos, servizos e actividades accesorias realizados por agricultores ou gandeiros, que estean excluídos ou non incluídos no réxime especial da agricultura, gandaría e pesca
do Imposto sobre o Valor Engadido
5
Outros traballos, servizos e actividades accesorias realizados por titulares de actividades forestais, que estean excluídos ou non incluídos no réxime especial da agricultura, gandaría e pesca do Imposto sobre o Valor Engadido 6
Aproveitamentos que correspondan ao cedente nas actividades agrícolas desenvolvidas en réxime de parzaría 7
Aproveitamentos que correspondan ao cedente nas actividades forestais desenvolvidas en réxime de parzaría 8
Procesos de transformación, elaboración ou manufactura de produtos naturais, vexetais ou animais, que requiran a alta nun epígrafe correspondente a actividades industriais nas tarifas do IAE e realícense polos titulares das explotacións das que se obteñan directamente ditos produtos naturais 9

Importante: cada unha das nove actividades enumeradas anteriormente teñen a consideración de independentes entre si para os efectos da aplicación do método de estimación obxectiva, polo que, en caso de desenvolverse varias, a determinación do rendemento neto debe efectuarse de forma separada para cada unha delas .