Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

3.1 Límites cuantitativos excluíntes

Constitúen causas de exclusión do método de estimación obxectiva os seguintes límites cuantitativos:

A. Acadar no exercicio anterior (2021) un volume de ingresos superior a 250.000 euros anuais, para o conxunto das súas actividades agrícolas, gandeiras e forestais desenvolvidas polo contribuínte

Normativa: Art. 32.2 a) Regulamento IRPFVéxase tamén art. 3.1 b) Orde  HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE  do 2 de decembro)

Cando no ano inmediato anterior iniciásese a actividade, o volume de ingresos elevarase ao ano.

Para determinar estes límites computaranse as seguintes operacións:

  • As que deban anotarse no libro rexistro de vendas ou ingresos previstos no artigo 68.7 do Regulamento do IRPF.

  • As que deban anotarse no libro rexistro previsto no artigo 40.1 (libro rexistro de facturas recibidas) do Regulamento do IVE, aprobado polo Real decreto 1624/1992, do 29 de decembro (BOE do 31).

B. Superar no exercicio anterior (2021) o volume de compras en bens e servizos para o conxunto de actividades económicas desenvolvidas polo contribuínte a cantidade de 250.000,00 euros anuais, excluídas as adquisicións do inmobilizado

Normativa: Disposición transitoria trixésimo segunda Lei IRPF e art. 32.2 b) Regulamento  IRPF

No suposto de obras ou servizos subcontratados, o importe dos mesmos tera en contase para o cálculo deste límite.

Cando no ano inmediato anterior iniciásese unha actividade, o volume de compras elevarase ao ano.

Importante: e l artigo  60 da Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022 (BOE  do 29 de decembro)  modificou,  con efectos desde o 1 de xaneiro de  2022,  a disposición transitoria trixésimo segunda da Lei do   IRPF, para ampliar ao período impositivo  2022  a aplicación dos mesmos límites cuantitativos excluíntes fixados para os exercicios  2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.

Regras de determinación do volume de rendementos íntegros e de compras:

Para a determinación do volume de rendementos íntegros e o de compras en bens e servizos anteriormente comentados, deberán computarse non só as operacións correspondentes ás actividades económicas desenvolvidas polo contribuínte, senón tamén as correspondentes ás desenvolvidas polo cónxuxe, descendentes e ascendentes, así como polas entidades en réxime de atribución de rendas en que participen calquera dos anteriores, en que concorran as seguintes circunstancias:

  • Que as actividades económicas desenvolvidas sexan idénticas ou similares.

    Con esta finalidade, entenderanse que son idénticas ou similares as actividades económicas clasificadas no mesmo grupo no Imposto sobre Actividades Económicas.

  • Que exista un enderezo común de tales actividades, compartindose medios persoais ou materiais.

No suposto de operacións realizadas con entidades vinculadas, nos termos previstos no artigo 18 da LIS, deberán valorarse de forma imperativa polo seu valor normal de mercado, entendendose como tal o que se acordaría por persoas ou entidades independentes en condicións de libre competencia.

Con respecto á   LIS véxase a  Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades.

Nestes supostos, o contribuínte debe cumprir as obrigas de documentación das devanditas operacións nos termos e condicións establecidas nos artigos 13 a 16, Capítulo V ("Información e documentación sobre entidades e operacións vinculadas") do Título I do Regulamento do Imposto sobre Sociedades, aprobado polo Real decreto 634/2015, do 10 de xullo (BOE do 11 de xullo).