Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Circunstancias que deben concorrer para a aplicación do método de estimación obxectiva

O método de estimación obxectiva resulta aplicable en 2022  ás actividades agrícolas, gandeiras e forestais desenvolvidas directamente por persoas físicas en que concorran as seguintes circunstancias:

  1. Tratarse de actividades incluídas na relación contida na Orde  HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE  do 2 de decembro), que máis adiante reprodúcese.

  2. Que o contribuínte titular da actividade non renunciase, de forma expresa ou tácita, á aplicación do método de estimación obxectiva nin aos réximes especiais: simplificado e da agricultura, gandaría e pesca do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE ) ou simplificado e da agricultura e gandaría do Imposto Xeral Indirecto Canario (IXIC ).

  3. Que o contribuínte non incorra en ningunha causa de exclusión do método de estimación obxectiva.