Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

2. Renuncia á aplicación do réxime de estimación obxectiva e ao réxime especial simplificado do IVE ou do IXIC

Renuncia expresa

Normativa: Arts. 33.1 a) e 4 Regulamento IRPFVéxanse tamén  arts. 1 e 2 Orde  HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE  do 2 de decembro)

A renuncia expresa tanto ao método de estimación obxectiva como aos réximes especiais. simplificado e da agricultura, gandaría e pesca do IVE ou simplificado e da agricultura e gandaría do IXIC debe efectuarse, como regra xeral, mediante a presentación da declaración censual no mes de decembro anterior ao inicio do ano natural en que deba producir efecto.

Excepcionalmente para o exercicio 2022, a Disposición  adicional segunda  do   Real Decreto-lei 31/2021, do 28 de decembro, polo que se modifica a Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal das Canarias, e se fixa un novo prazo para presentar as renuncias ou revogacións a métodos e réximes especiais de tributación (BOE  do 29 de decembro), permitiu exercitar a renuncia ou revogación da renuncia ata o 30 de xaneiro de  2022. Agora ben, as renuncias ou revogacións presentadas para o ano  2022, durante o mes de decembro de  2021  entendéronse presentadas en período hábil.

No suposto de inicio de actividade, a renuncia efectuarase no momento de presentar a declaración censual de inicio de actividade.

A renuncia deberá presentarse mediante o modelo 036 de declaración censual de alta, modificación e baixa no Censo de empresarios, profesionais e retenedores ou no modelo 037 de declaración censual simplificada de alta, modificación e baixa no citado Censo de empresarios, profesionais e retenedores, aprobados pola Orde EHA/1274/2007, do 26 de abril.

Renuncia tácita

Normativa: Art. 33.1 b) Regulamento IRPF. Véxase tamén  art. 5 Orde  HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE  do 2 de decembro)

Enténdese efectuada a renuncia ao método de estimación obxectiva pola presentación no prazo regulamentario (ata o 20 de abril) da declaración correspondente ao pagamento fraccionado do primeiro trimestre do ano natural en que deba prover efectos na forma disposta para o réxime de estimación directa.

En caso de inicio da actividade, entenderase efectuada a renuncia cando se realice no prazo regulamentario o pagamento fraccionado correspondente ao primeiro trimestre de exercicio da actividade na forma disposta para o método de estimación directa.

Consecuencias da renuncia

Normativa: Arts. 33.2 e 3 Regulamento IRPF

 • En xeral

  A renuncia ao método de estimación obxectiva en relación cunha actividade calquera orixina, para os efectos do IRPF, que o contribuínte quede sometido obrigatoriamente ao método de estimación directa, na modalidade do mesmo que corresponda, para a determinación do rendemento neto da totalidade das actividades que desenvolva, durante un período mínimo de tres anos.

  Transcorrido este prazo, entenderase prorrogada tacitamente para cada un dos anos seguintes en que puidese resultar aplicable o método de estimación obxectiva, non sendo que se proceda formalmente á revogación da renuncia no mes de decembro anterior ao inicio do ano natural en que deba producir efecto.

  En todo caso, se no ano inmediato anterior a aquel en que a renuncia ao método de estimación obxectiva deba producir efecto, superásense os límites que determinan o seu ámbito de aplicación, a devandita renuncia terase por non presentada.

 • De forma excepcional

  O artigo 10 do Real Decreto-lei 35/2020, do 22 de decembro, de medidas urxentes de apoio ao sector turístico, a hostalaría e o comercio e en materia tributaria (BOE  do 23 de decembro), estableceu medidas especiais en materia de renuncias para os exercicios 2020 e 2021  permitindo renunciar nestes exercicios á aplicación do método de estimación obxectiva sen suxeición ao prazo mínimo de tres anos de vinculación obrigatoria ao método de estimación directa.

  Por iso, aos contribuíntes que renunciaron ao método de estimación obxectiva para 2020, se lles permite a revogación da renuncia ao devandito método antes de que transcorra o prazo de tres anos. Esta revogación poderá presentarse tanto no exercicio 2021 como no 2022. Agora ben, este prazo especial de revogación soamente é aplicable ás renuncias presentadas de forma tácita (art. 33.1.b do Regulamento do IRPF) ou, en caso de inicio da actividade a partir do 1 de abril de 2020, a aquelas renuncias que foron presentadas de forma expresa.

  Polo que se refire a 2021, a revogación da renuncia, antes de que transcorra o prazo de tres anos, só pódese facer para o período impositivo 2022.