Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Regras especiais aplicables a determinadas subvencións ou axudas

Sen prexuízo das peculiaridades que poidan derivarse da normativa reguladora ou das condicións concretas de cada unha delas , cabe facer mención do tratamento aplicable, con carácter xeral, ás seguintes subvencións ou axudas:

 • Axudas directas desencaixadas da Política Agraria Común (pagamento básico, pagamento para prácticas agrícolas beneficiosas para o clima e medio natural, pagamento para mozos agricultores e, se é o caso, pagamento do réxime simplificado para pequenos agricultores). O importe da axuda acumularase aos ingresos procedentes dos cultivos ou explotacións do perceptor en proporción aos seus respectivos importes.

  Non obstante, cando o perceptor da axuda directa non se obtivese ingreso algún derivado do exercicio de actividades agrícolas e gandeiras o índice de rendemento neto a aplicar será o 0,56.

  Nestes casos, ademais da redución xeral do   15 por 100 (2022)  e a redución prevista para mozos agricultores, poderán aplicarse, se procede, os índices correctores que máis adiante coméntanse previstos para as actividades agrícolas e gandeiras, pois o feito de que non se obtivesen ingresos directos destas actividades non implica, en todo caso, que non se exercese actividade xa que a percepción da axuda directa esixe aos perceptores a realización de certos labores de mantemento das explotacións. Tamén se poderán minorar as amortizacións que resulten oportunas.

 • Axudas públicas previstas no Marco Nacional de Desenvolvemento Rural de España. Neste caso, cando o perceptor da axuda directa non  obtivese ingreso algún derivado do exercicio de actividades agrícolas e gandeiras, o índice de rendemento neto a aplicar será o 0,56.

 • Subvencións por interrupcións de cultivos ou explotacións. Se a subvención ou axuda concédese pola interrupción dun determinado cultivo ou dunha concreta produción gandeira e está destinada a compensar os ingresos deixados de percibir, ao importe que, se é o caso, proceda computar no exercicio se lle aplicará o índice de rendemento neto correspondente ao cultivo ou produción que se viñese realizando anteriormente.

 • Subvencións non vinculadas a cultivos ou producións concretas. Cando se reciban subvencións que non estean vinculadas cun cultivo ou produción concreta, como pode ser o caso das de retirada de terras da produción ou as de barbeito, o importe da subvención que proceda computar no exercicio, distribuirase entre os restantes cultivos ou explotacións que o agricultor ou gandeiro realice, en proporción aos ingresos procedentes de cada un deles , acumulandose posteriormente a estes para os efectos de aplicar os índices de rendemento neto que correspondan.

 • Subvencións percibidas para contratar seguros agrarios. As subvencións percibidas polos agricultores ou gandeiros que subscriben pólizas do seguro agrario combinado, xa sexan percibidas da Entidade Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) ou das Comunidades Autónomas, non deben incluírse entre os ingresos que se toman como base para determinar o rendemento neto, xa que para a fixación dos índices de rendemento neto aplicables a cada tipo de cultivo ou produto xa se tivo en conta como custo do seguro o que realmente paga o titular, unha vez deducida a parte subvencionada.

 • Indemnizacións por seguros. O importe das indemnizacións percibidas de entidades aseguradoras como consecuencia de sinistros que afectasen produtos da explotación, en proceso ou terminados, computarase dentro dos ingresos íntegros correspondentes ao tipo de cultivo ou produción de que se trate.

  Dentro deste tipo de sinistros ou perdas, non se encontran os gastos orixinados pola destrución de animais, polo que as indemnizacións que se satisfagan polo seguro para a cobertura dos gastos derivados da destrución de animais, non se integrarán no volume total de ingresos das actividades.

 • Determinadas subvencións ou axudas da política agraria comunitaria (PAC), así como outras de carácter público que teñan por obxecto reparar a destrución, en certas circunstancias, de elementos patrimoniais afectos, teñen un tratamento fiscal especial, que pode consultarse no  Capítulo 7 deste manual.

 • Subvencións forestais. Non se integrarán na base impoñible as subvencións concedidas a quen exploten predios forestais xestionadas de acordo con plans técnicos de xestión forestal, ordenación de montes, plans dasocráticos ou plans de repoboación forestal aprobados pola Administración forestal competente, sempre que o período de produción medio, segundo a especie de que se trate, sexa igual ou superior a 20 anos.

Importante: as prestacións percibidas da Seguridade Social por incapacidade temporal, risco durante o embarazo ou invalidez provisional, se é o caso, tributarán como rendementos do traballo.