Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Índice 1. Utilización exclusiva de medios de produción allea en actividades agrícolas

Normativa: Instrución 2.3.a) do anexo I Orde  HFP /1335/2021, do 1 de decembro

Aplicarase o índice 0,75 cando no desenvolvemento das actividades agrícolas utilícense exclusivamente medios de produción allea, sen considerar, para estes fins, o solo.

Enténdense como medios de produción allea tanto o traballo como o capital, a excepción da terra e dos elementos adheridos a ela de forma permanente como os pozos, árbores e construcións que formen parte da explotación. Polo tanto, para que resulte aplicable este índice corrector, o titular non debe traballar persoalmente na actividade (agás en tarefas propias de enderezo, organización e planificación da mesma) senón empregar integramente man de obra allea; ademais, todos os elementos da explotación distinta da terra nos termos anteriormente comentados deben ser achegados por terceiros.

Por excepción, non se aplicará este índice nos casos de parzaría e figuras similares.