Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Índice 2. Utilización de persoal asalariado

Normativa: Instrución 2.3.b) do anexo I Orde  HFP/1335/2021, do 1 de decembro

Cando na actividade se utilice persoal asalariado cuxo custo supere o 10 por 100 do volume total de ingresos, será aplicable o índice corrector que en cada caso proceda de que se indican a continuación, en función da porcentaxe que o custo do persoal asalariado represente en relación co volume total de ingresos da actividade:

Porcentaxe (custo persoal asalariado/volume ingresos x 100)Índice
Índice corrector aplicable por utilización de persoal asalariado
Máis do 10 por 100 e ata o 20 por 100 0,90
Máis do 20 por 100 e ata o 30 por 100 0,85
Máis do 30 por 100 e ata o 40 por 100 0,80
Máis do 40 por 100 0,75

Para determinar o índice por utilización do persoal asalariado, non se terán en conta o custo de persoal nin os ingresos das actividades forestais nin da de transformación de produtos forestais.

Incompatibilidade co índice 1: non se aplicará este índice cando o rendemento da actividade fose obxecto de redución por efecto do índice 1 ("Utilización exclusiva de medios de produción allea en actividades agrícolas").