Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Índice 4. Pensos adquiridos a terceiros en máis do 50 por 100

Normativa: Disposición adicional sétima e Instrución 2.3.d) do anexo I Orde HFP/1172/2022, do 29 de novembro (BOE do 1 de decembro)

Cando nas actividades gandeiras se alimente o gando con pensos e outros produtos para a alimentación adquirida a terceiros, que representen máis do 50 por 100 do importe total dos consumidos, aos rendementos procedentes das devanditas actividades se lles aplicará en 2022  o índice do 0,50.

Con esta finalidade, a valoración do importe dos pensos e outros produtos propios efectuarase segundo o seu valor de mercado.

Atención: a disposición adicional sétima da Orde HFP//1172/2022, do 29 de novembro (BOE do 1 de decembro), determina que o índice corrector do 0,50 por pensos adquiridos a terceiros que se regula nela para 2023  aplíquese tamén ao período impositivo 2022, en substitución dos previstos na Orde  HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE  do 2 de decembro). 

Deste xeito  para 2022 redúcese a un único índice,  o 0,50, os dous inicialmente previstos na Orde  HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE  do 2 de decembro).