Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Índice 6. Cultivos en terras de regadío que utilicen, para tal fin, enerxía eléctrica

Normativa: Disposición adicional sétima e Instrución 2.3.f) do anexo I Orde HFP/1172/2022, do 29 de novembro (BOE do 1 de decembro)

Aplicarase un índice de 0,75  cando os cultivos se realicen, en todo ou en parte, en terras de regadío por enerxía eléctrica, sempre que o contribuínte, ou a comunidade de regadores en que participe, estean inscritos no rexistro territorial correspondente á oficina xestora de Impostos Especiais a que se refire o artigo 102.2 da Lei 38/1992, do 28 de decembro, de Impostos Especiais.

Este índice de 0,75 aplicarase sobre o rendemento procedente dos cultivos realizados en terras de regadío por enerxía eléctrica.

Cando non sexa posible delimitar o devandito rendemento, este índice aplicarase sobre o resultado de multiplicar o rendemento procedente de todos os cultivos pola porcentaxe que supoña a superficie dos cultivos en terras de regadío que utilicen, para tal fin, enerxía eléctrica sobre a superficie total da explotación agrícola.

Este índice poderá aplicarse por calquera das seguintes actividades que utilicen enerxía eléctrica para regar os seus cultivos, desde que o rendemento proceda de produtos agrícolas:

  • Actividade agrícola susceptible de estar incluída no réxime especial da agricultura, gandaría e pesca do Imposto sobre o Valor Engadido.

  • Aproveitamentos que correspondan ao cedente nas actividades agrícolas desenvolvidas en réxime de parzaría.

  • Procesos de transformación, elaboración ou manufactura de produtos naturais, vexetais ou animais, que requiran a alta nun epígrafe correspondente a actividades industriais das Tarifas do Imposto sobre Actividades Económicas e realícense polos titulares das explotacións das que se obteñan directamente ditos produtos naturais.

Atención: a disposición adicional sétima da Orde  HFP//1172/2022, do 29 de novembro (BOE  do 1 de decembro), determina que o índice corrector por  cultivos en terras de regadío que utilicen, para tal fin, enerxía eléctrica que se regula nela para 2023  aplíquese tamén ao período impositivo 2022, en substitución do previsto na Orde  HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE  do 2 de decembro). 

Deste xeito  para 2022 redúcese o indice corrector  por cultivos en terras de regadío do 0,80 ao 0,75.