Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Índice 7. Por ser empresa cuxo rendemento neto minorado non supera 9.447,91 euros

Normativa: Instrución 2.3.g) do anexo I Orde  HFP/1335/2021, do 1 de decembro

Aplicarase o índice corrector 0,90 cando a suma dos rendementos netos minorados do conxunto das actividades agrícolas e gandeiras desenvolvidas polo contribuínte non supere a cantidade de 9.447,91 euros anuais.

Para determinar o índice corrector por empresas cuxo rendemento neto minorado non supere 9.447,91 euros deben excluírse os rendementos netos minorados que deriven de actividades forestais, xa sexan con ou sen transformación.

Incompatibilidade: este índice non resulta aplicable nos casos de agricultores mozos ou asalariados agrarios que teñan dereito á redución especial do 25 por 100 a que se refire a disposición adicional sexta da Lei do IRPF.