Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Contido do réxime especial e momento da imputación

Cantidade a imputar

Normativa: Art. 92.4 Lei IRPF

A cantidade que hai que imputar será o valor da contraprestación que satisfixese con anterioridade á contratación dos servizos laborais da persoa física ou que deba satisfacer a segunda cesionaria pola cesión do dereito á explotación ou o consentimento ou autorización para a utilización da imaxe da persoa física.

A devandita cantidade incrementarase no importe do ingreso a conta realizado pola segunda cesionaria sobre a contía total satisfeita á primeira cesionaria non residente  e minorarase no valor da contraprestación obtida pola persoa física da primeira cesionaria como consecuencia da cesión, consentimento ou autorización da explotación da súa imaxe, sempre que a devandita prestación se obtivese nun período impositivo en que a persoa física titular da imaxe for contribuínte polo IRPF.

A porcentaxe para determinar o ingreso a conta foi do 19 por 100 en 2022.

A imputación da cantidade que corresponda farase constar no recadro [0274] do apartado "E" da declaración.

Período impositivo en que debe realizarse a imputación

Normativa: Art. 92.5 Lei IRPF

A imputación realizarase polo contribuínte no período que corresponda á data en que a entidade empregadora (segunda ou última cesionaria) efectúe o pagamento ou satisfaga a contraprestación acordada, non sendo que polo devandito período impositivo a persoa física non fose contribuínte por este imposto, en cuxo caso a imputación deberá efectuarse no primeiro ou no último período impositivo polo que deba tributar por este imposto, segundo os casos.

Con esta finalidade, utilizarase o tipo de cambio vixente ao día de pagamento ou satisfacción da contraprestación acordada por parte da segunda cesionaria.