Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Medidas para evitar a dobre imposición

Normativa: Art. 92.4 Lei IRPF

Cando proceder a imputación, serán deducibles da cota íntegra do IRPF correspondente ao contribuínte que efectúa a imputación das rendas as seguintes cantidades:

  1. O imposto ou impostos de natureza idéntica ou similar ao IRPF ou ao Imposto sobre Sociedades que, satisfeito no estranxeiro pola persoa ou entidade non residente primeira cesionaria, corresponda á parte da renda neta derivada da contía que debe incluír na súa base impoñible.

  2. O IRPF ou o Imposto sobre Sociedades que, satisfeito en España pola persoa ou entidade residente primeira cesionaria, corresponda á parte da renda neta derivada da contía que debe incluír na súa base impoñible.

  3. O imposto ou gravame efectivamente satisfeito no estranxeiro por razón da distribución dos dividendos ou participacións en beneficios distribuídos pola primeira cesionaria, sexa conforme a un convenio para evitar a dobre imposición ou de acordo coa lexislación interna do país ou territorio de que se trate, na parte que corresponda á contía incluída na base impoñible.

  4. O imposto satisfeito en España, cando a persoa física non sexa residente, que corresponda á contraprestación obtida pola persoa física como consecuencia da primeira cesión do dereito á explotación da súa imaxe ou do consentimento ou autorización para a súa utilización.

  5. O imposto ou impostos de natureza idéntica ou similar ao IRPF satisfeito no estranxeiro, que corresponda á contraprestación obtida pola persoa física como consecuencia da primeira cesión do dereito á explotación da súa imaxe ou do consentimento ou autorización para a súa utilización.

Estas deducións practicaranse aínda cando os impostos correspondan a períodos impositivos distintos a aquel en que se realizou a imputación, sen que poidan exceder, no seu conxunto, da cota íntegra que corresponda satisfacer en España pola renda imputada na base impoñible.

En ningún caso deduciranse os impostos satisfeitos en países ou territorios cualificados regulamentariamente como xurisdición non cooperativa.

Véxase ao respecto a definición de  xurisdición non cooperativa que recolle a disposición adicional primeira da Lei 36/2006, do 29 de novembro, de medidas para a prevención da fraude fiscal e que se comenta na "Relación de países e territorios de xurisdición non cooperativa" dentro do  apartado dedicado á  "Imputación de rendas por socios ou partícipes de institucións de investimento colectivo constituídas en países ou territorios cualificados como de xurisdición non cooperativa" neste Capítulo.

Con esta finalidade, teñase en conta que recentemente foi aprobada Orde HFP/115/2023, do 9 de febreiro, pola que se determinan os países e territorios, así como os réximes fiscais prexudiciais, que teñen a consideración de xurisdicións non cooperativas (BOE do 10 de febreiro). A devandita orde que actualiza a lista de países e territorios que figuraba no Real decreto 1080/1991, do 5 de xullo, será de aplicación aos tributos sen período impositivo reportados a partir da súa entrada en vigor e aos demais tributos cuxo período impositivo se inicie desde ese momento.

O importe correspondente aos impostos que, de acordo co anteriormente especificado, resulten deducibles minorarán a cota líquida total, para o que deberán facerse constar no recadro [0590] do apartado "M" da declaración.