Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Ámbito de aplicación

Delimitación positiva

Normativa: Art. 91.1 Lei IRPF

Sen prexuízo do que se dispón nos tratados e convenios internacionais que pasasen a formar parte do noso ordenamento interno,  os contribuíntes do IRPF deberán incluír na base impoñible xeral da renda do período impositivo, como un compoñente máis independente e autónomo da mesma, a renda positiva obtida por unha entidade non residente en territorio español, en canto que a devandita renda pertenza a algunha das clases detállanse no apartado seguinte e concorran as seguintes circunstancias no referente ao grao de participación e ao nivel de tributación  da entidade non residente:

 1. Grado de participación na entidade non residente

  A participación do contribuínte no capital, os fondos propios, os resultados ou os dereitos de voto da entidade non residente en territorio español, na data de peche do exercicio social desta última,  debe ser igual ou superior ao 50 por 100.

  Con esta finalidade  a participación do contribuínte  pode ser directamente na entidade non residente ou ben  indirectamente a través doutra ou outras entidades non residentes.

  O devandito grao de participación pode ostentaro o contribuínte por si mesmo ou conxuntamente con entidades vinculadas, segundo o previsto no artigo 18 da  LIS, ou con outros contribuíntes unidos por vínculos de parentesco, incluído o cónxuxe, en liña directa ou colateral, consanguínea ou por afinidade, ata o segundo grao inclusive.

  Precisión: para os efectos de determinar se a participación de todos eles é igual ou superior ao 50 por 100, xunto á participación do contribuínte debe terse en conta unicamente a do cónxuxe ou os familiares que sexan contribuíntes por IRPF, excluíndose en consecuencia para o devandito cómputo a participación dos non residentes.

 2. Nivel de tributación da entidade non residente participada

  O imposto de natureza idéntica ou análoga ao Imposto sobre Sociedades satisfeitas  pola entidade non residente participada por razón das rendas que deban incluírse,  debe ser inferior ao 75 por 100 da tributación que correspondería  a esas mesmas rendas no Imposto sobre Sociedades españolas.

Delimitación negativa: entidades non residentes en territorio español excluídas do réxime de transparencia fiscal internacional

Normativa: Art. 91.14 Lei IRPF

A imputación de rendas no réxime de transparencia fiscal internacional non é de aplicación cando a entidade non residente en territorio español sexa residente noutro Estado membro da Unión Europea ou que forme parte do Acordo do Espazo Económico Europeo, sempre que o contribuínte acredite que realiza actividades económicas.

Tampouco é de aplicación  cando se trate dunha institución de investimento colectiva regulada  na Directiva 2009/65/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 13 de xullo de 2009, pola que se coordinan as disposicións legais, regulamentarias e administrativas sobre determinados organismos de investimento colectivo en valores mobiliarios, constituída e domiciliada nalgún Estado membro da Unión Europea.

Polo tanto, para a aplicación deste  réxime de imputación a entidade non residente en territorio español non pode ser  residente noutro Estado membro da Unión Europea ou que forme parte do Acordo do Espazo Económico Europeo, ou  sendo residente noutro Estado membro da Unión Europea ou do Espazo económico Europeo,  o contribuínte non pode acreditar que realiza actividades económicas ou trátase dunha institución de investimento colectiva regulada pola Directiva 2009/65/CE.