Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Determinación do importe da renda positiva a imputar e momento en que debe efectuarse a imputación

Determinación  do importe da renda positiva a imputar

Normativa: Art. 91.7,  10 e 12.c) Lei IRPF

 • Importe da renda positiva

  O importe da renda positiva a imputar na base impoñible calcularase de acordo cos principios e criterios establecidos na normativa reguladora do Imposto sobre Sociedades para a determinación da base impoñible, utilizando o tipo de cambio vixente ao peche do exercicio social da entidade non residente en territorio español.

  Cando a entidade participada sexa residente  nun país ou territorio cualificado como xurisdición non cooperativa presumirase, agás proba en contrario, que a renda obtida pola entidade participada é o 15 por 100 do valor de adquisición da participación.

 • Imputación

  Unha vez determinado o importe da renda positiva, a imputación efectuarase na base impoñible xeral en proporción á participación da persoa física residente nos resultados da entidade non residente e, no seu defecto, en proporción á participación no capital, os fondos propios ou os dereitos de voto da entidade.

  No caso de que o contribuínte participe indirectamente na entidade residente a través doutra ou outras entidades non residentes, o importe da renda positiva a imputar será o correspondente á participación indirecta.

 • Límite

  En ningún caso, imputarase unha cantidade superior á renda total da entidade non residente.

Período impositivo en que debe realizarse a imputación

Normativa: Art. 91.6 Lei IRPF

A imputación realizarase no período impositivo que comprenda o día en que a entidade non residente concluíse o seu exercicio social que, para estes fins, non poderá entenderse de duración superior a 12 meses.