Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Rendas non susceptibles de imputación

Normativa: Art. 91.3.i), 4, 5 e 9  Lei IRPF

Sen prexuízo do comentado anteriormente, non son susceptibles de imputación as seguintes rendas:

  • As rendas positivas correspondentes a ingresos derivados de actividades crediticias, financeiras, aseguradoras ou de prestación de servizos, cando polo menos dous terzos dos ingresos correspondentes ás mesmas realizásense con persoas ou entidades non vinculadas nos termos do artigo 18 da LIS.

  • As rendas positivas a que se refire o apartado anterior "Rendas susceptibles de imputación" cando a suma dos seus importes sexa inferior ao 15 por 100 da renda total obtida pola entidade non residente.

    Non obstante, imputaranse en todo caso as rendas ás que se refire a letra i) do apartado anterior sen prexuízo de que, así mesmo, sexan tomadas en consideración para os efectos de determinar que a suma dos seus importes sexa inferior ao 15 por 100 da renda total obtida pola entidade non residente.

  • O importe do imposto ou impostos de natureza idéntica ou similar ao Imposto sobre Sociedades efectivamente satisfeito pola sociedade non residente pola parte de renda a incluír.

  • Os dividendos ou participacións en beneficios, incluídos os dividendos a conta, na parte que corresponda á renda positiva que fose imputada.

    En caso de distribución de reservas, atenderase á designación contida no acordo social, entendendose aplicadas as últimas cantidades abonadas ás devanditas reservas.

Importante: unha mesma renda positiva soamente poderá ser obxecto de imputación por unha soa vez, calquera que sexa a forma e a entidade en que se manifeste.