Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Renda imputable

O réxime de imputación de rendas que regula o artigo 95 resulta aplicable aos contribuíntes do IRPF que participen en institucións de investimento colectivo constituídas en países ou territorios cualificados regulamentariamente como xurisdición non cooperativa debendo distinguirse:

Cando non exista transmisión ou reembolso das accións ou participacións en institucións de investimento colectivo 

Conforme a este réxime os socios ou partícipes en institucións de investimento colectivo constituídas en países ou territorios cualificados regulamentariamente como xurisdición non cooperativa deben  imputar cada ano, aínda que non se producise a transmisión ou reembolso, na parte xeral da base impoñible a diferenza positiva entre o valor liquidativo da participación ao día do peche do período impositivo e o seu valor de adquisición ao inicio do citado período. Con esta finalidade, presumirase, agás proba en contrario, que esta diferenza é o 15 por 100 do valor de adquisición da acción ou participación.

Esta renda cualifícase como imputación de renda (non como ganancia patrimonial) e debe integrarse na base impoñible xeral do IRPF en cada período impositivo.

A cantidade imputada considerarase maior valor de adquisición da acción ou participación.

Pola súa banda, os beneficios distribuídos pola institución de investimento colectiva non se imputarán e minorarán o valor de adquisición da participación.

Cando exista transmisión ou reembolso das accións ou participacións en institucións de investimento colectivo 

Nestes casos, unha vez calculado  o valor de adquisición conforme ao indicado no apartado  anterior, a renda derivada da transmisión ou reembolso das accións ou participacións determinarase conforme ao previsto no artigo 37.1.c)  da Lei do IRPF que se comenta no apartado "Transmisións ou reembolsos de accións ou participacións en institucións de investimento colectivo reguladas na Lei 35/2003" dentro das  normas específicas de valoración para determinar o importe das ganancias ou perdas patrimoniais do Capítulo 11 deste manual.

Lembre : non se aplica á transmisión ou reembolso das accións ou participacións en institucións de investimento colectivo  constituídas en países ou territorios cualificados regulamentariamente como de xurisdición non cooperativa o réxime especial de adiamento da tributación previsto no artigo 94 da Lei do IRPF.