Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2021.

Réxime xeral

Norma específica de valoración

Na transmisión ou o reembolso a título oneroso de accións ou participacións representativas do capital ou patrimonio das institucións de investimento colectivo reguladas na Lei 35/2003, do 4 de novembro (BOE do 5), a ganancia ou perda patrimonial computarase pola diferenza entre o seu valor de adquisición e o valor de transmisión.

A. Valor de transmisión

O valor de transmisión virá determinado polo valor liquidativo aplicable na data en que a devandita transmisión ou reembolso prodúzanse ou, no seu defecto, polo último valor liquidativo publicado.

Cando non existise valor liquidativo tomarase o valor do patrimonio neto que corresponda ás accións ou participacións transmitidas resultante do balance correspondente ao último exercicio cerrado con anterioridade á data de devindicación do imposto.

En supostos distintos de reembolso de participacións, o valor de transmisión así calculado non poderá ser inferior ao maior dos dous seguintes:

 1. O prezo efectivamente pactado na transmisión .

 2. O valor de cotización en mercados secundarios oficiais de valores definidos na Directiva 2004/39/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de abril de 2004, relativa aos mercados de instrumentos financeiros e, en particular, en sistemas multilaterais de negociación de valores previstos no Capítulo I do Título X do texto refundido da Lei do Mercado de Valores, aprobado polo Real decreto Lexislativo 4/2015, do 23 de outubro (BOE do 24), na data da transmisión.

  Teñase en conta que a Directiva 2004/39/CE foi derrogada con efectos do 3 de xaneiro de 2017 pola Directiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de maio de 2014, relativa aos mercados de instrumentos financeiros. Esta, no seu artigo 94, dispón que as referencias á Directiva 2004/39/CE entenderanse feitas á Directiva 2014/65/UE.

B. Valor de adquisición

Na determinación do valor de adquisición das accións ou participacións deberán terse en conta, se é o caso, as mesmas particularidades comentadas para os supostos de transmisión de dereitos de subscrición e de recepción de accións totais ou parcialmente liberadas no caso de transmisións onerosas de valores admitidos a negociación nalgún dos mercados regulados de valores da Unión Europea e que son:

 1. Valor de adquisición das accións parcialmente liberadas.

  Cando se trate de accións parcialmente liberadas, o valor de adquisición das mesmas será o importe realmente satisfeito polo contribuínte.

 2. Valor de adquisición das accións totalmente liberadas.

  No caso de accións totalmente liberadas, o valor de adquisición, tanto destas como de que procedan, será o que resulte de repartir o custo total entre o número de títulos, tanto os antigos coma os liberados que correspondan. Considerarase como antigüidade destas accións a que corresponda ás accións das que procedan.

 3. Valor de adquisición en caso de transmisións de dereitos de subscrición realizada con anterioridade a 1 de xaneiro de 2017

  Normativa: Disposición transitoria vixésimo novena Lei IRPF.

  Para a determinación do valor de adquisición dos valores, deducirase o importe obtido polas transmisións de dereitos de subscrición realizada con anterioridade a 1 de xaneiro de 2017, con excepción do importe de tales dereitos que tributase como ganancia patrimonial. Cando non se transmitisen a totalidade dos dereitos de subscrición, entenderase que os transmitidos corresponderon aos valores adquiridos en primeiro lugar.

C. Identificación dos valores transmitidos

Para poder individualizar os valores transmitidos, especialmente cando non se transmitise a totalidade dos posuídos, a Lei establece un criterio especial, segundo o cal cando existan valores homoxéneos e non se alleen todos, enténdese que os transmitidos polo contribuínte son aqueles que adquiriu en primeiro lugar (criterio FIFO).

Cando se trate de accións totalmente liberadas, considerarase como antigüidade das mesmas a que corresponda ás accións das que procedan.

Transmisión de accións ou participacións adquiridas antes do 31 de decembro de 1994

Neste suposto, se se obtén unha ganancia patrimonial, deberá distinguirse a parte da ganancia patrimonial que se xerase con anterioridade a 20 de xaneiro de 2006 (única sobre a que resultan aplicables os coeficientes redutores ou de abatemento) da xerada con posterioridade á devandita data sobre a que non resultan aplicables os coeficientes redutores ou de abatemento.

A determinación da ganancia patrimonial xerada con anterioridade a 20 de xaneiro de 2006 e a aplicación, se é o caso, dos  coeficientes redutores  efectuarase de acordo coas regras comentadas no epígrafe anterior: Determinación do importe das ganancias ou perdas patrimoniais: normas xerais, deste mesmo Capítulo.

Suposto especial: transmisións de participacións en fondos de investimento cotizado

Sen prexuízo do comentado nos parágrafos anteriores, no caso de transmisións de participacións nos fondos de investimento cotizados ou de accións de SICAV índice cotizado, aos que se refire o artigo 79 do Regulamento da Lei 35/2003, do 4 de novembro, de institucións de investimento colectivo, aprobado polo Real decreto 1082/2012, do 13 de xullo, realizadas en bolsa de valores, o valor de transmisión virá determinado pola cotización nos devanditos mercados na data en que se produza a transmisión ou polo prezo pactado cando sexa superior á cotización.