Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Declaración das rendas inmobiliarias imputadas

No apartado "C" (Bens inmobles) da declaración  deben relacionarse todos os datos relativos aos inmobles a disposición dos seus propietarios ou usufrutuarios nalgún momento do exercicio, xa ostenten a titularidade sobre os mesmos de forma directa (propiedade ou usufruto) ou como consecuencia da súa participación nunha entidade en réxime de atribución de rendas, con excepción dos  solares  sen edificar e os que non sexan susceptibles de uso por razóns urbanísticas.

En concreto, deberán consignarse os seguintes datos por cada un deles :

  1. Parte do inmoble que está a disposición do contribuínte, recadro [0087 ]: se a totalidade do inmoble permaneceu a disposición do contribuínte no exercicio, consignarase a porcentaxe do 100 por 100.

    Cando debido a un uso ou destino simultáneo do inmoble só unha parte do mesmo como, por exemplo, unha única planta do edificio, permanecese a disposición do contribuínte, indicarase a porcentaxe, expresado con dous decimais, que representa a superficie da devandita parte en relación coa superficie total do inmoble.

  2. Período computable (nº de días), recadro [0085]: consignarase 365 cando o inmoble permanecese a disposición do contribuínte durante todo o ano. En caso contrario, expresarase o número de días que o inmoble estivo a disposición do contribuínte.

    No caso excepcional de que o inmoble estea, nos mesmos días, parte a disposición do contribuínte e parte destinado a outros usos, marcásese unha X no recadro [0086], indicandose o número de días que estivo a disposición do contribuínte no recadro [0088].

  3. Importe da renda inmobiliaria imputada, recadro [0089].