Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Caso práctico

Don J.P.C. realizou durante o exercicio 2022  as seguintes operacións con transcendencia fiscal:

  • O día 3 de marzo de 2022  alleou 11,2568 participacións no fondo de investimento mobiliario "X", NIF G83000000, por 15.800 euros, descontados os gastos inherentes á transmisión satisfeita polo mesmo. As devanditas participacións foron adquiridas o 10-05-2004 por un importe de 15.000 euros, incluídos os gastos da adquisición.

  • O día 1 de xullo de 2022  realizou a venda duns piso, sito na rúa Toledo, número 10, de Madrid, por un importe de 150.000 euros, aboando en concepto de Imposto Municipal sobre Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana 1.900 euros.

    Os devanditos piso foi adquirido o día 20-12-1994 por un importe equivalente a 90.000 euros, sendo esta a cantidade declarada como base impoñible para os efectos do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais. Os gastos inherentes á adquisición satisfeita polo adquirente en xaneiro de 1995, en concepto de notaría, rexistro e Imposto sobre Transmisións ascenderon a un importe equivalente a 8.000 euros.

    O valor catastral dos piso no exercicio 1994 ascendía a un importe equivalente a 27.000 euros, de que o 40 por 100 correspondían ao valor do solo. Don J.P.C. tivo arrendados os devanditos piso nos anos 1995 e 1996. A referencia catastral do inmoble é 0042807VK4704A0003KI.

  • O día 16 de xullo de 2022  procede á transmisión de 1.000 accións de T.S.A., que cotiza en Bolsa, obtendo un importe 12.000 euros, unha vez descontados os gastos inherentes á venda. As devanditas accións foron adquiridas o 25-05-2015, por un importe de 16.800 euros, incluídos os gastos accesorios á devandita adquisición.

  • O día 16 de agosto de 2022  procede a adquirir 1.000 accións homoxéneas de T.S.A., por 16.500 euros, incluídos os gastos accesorios de adquisición.

  • O día 23 de xuño de 2009 adquiriu participacións preferentes emitidas orixinalmente por unha Caixa de Aforros por importe de 15.500 euros. En febreiro de 2012 aceptou unha oferta de compra dos devanditos valores por un importe equivalente do 100 por 100 do seu valor nominal, que se aplicou á simultánea subscrición de 5.000 accións do banco Z.K en que se integrou o negocio financeiro da Caixa de Aforro. O 14-11-2022  vende a totalidade das accións por importe de 6.560 euros.

Determinar o importe e cualificación das ganancias ou perdas patrimoniais obtidas polo contribuínte no exercicio 2022, tendo en conta que non se realizou desde o 1 de xaneiro de 2015 transmisión de elementos patrimoniais a cuxa ganancia lle fóra aplicable a disposición transitoria novena da Lei do IRPF.

Solución:

1. Transmisión de participacións do fondo de investimento mobiliario "X":

Valor de transmisión: 15.800

Valor de adquisición: 15.000

Ganancia patrimonial (15.800 - 15.000) = 800

Cualificación e declaración da ganancia patrimonial

Ao proceder a ganancia patrimonial da transmisión de participacións dun fondo de investimento mobiliario debe declararse no subapartado "Ganancias e perdas patrimoniais sometidas a retención ou ingreso a conta derivadas de transmisións ou reembolsos de accións ou participacións de institucións de investimento colectivo (sociedades e fondos de Investimento)" do apartado F2 da declaración.

2. Transmisión dos piso:

Valor de transmisión (150.000 – 1.900) (1) = 148.100

Valor de adquisición (2): 96.380

Ganancia patrimonial (148.100,00 – 96.380,00) = 51.720

Ganancia patrimonial reducible (xerada ata 19-01-2006)

(51.720 x 4.049) ÷ 10.055 (3) = 20.826,88

Nº de anos de permanencia a 31-12 1996: 3 anos

Redución por coeficientes de abatemento (20.826,88 x 11,11 %) = 2.313,87 

Ganancia patrimonial reducida (51.720 – 2.313,87) =49.406,13

Cualificación e declaración da ganancia patrimonial

Ao derivar a ganancia patrimonial dunha transmisión dun elemento patrimonial (inmoble) intégrase na base impoñible do aforro e debe declararse dentro do subapartado "Ganancias e perdas patrimoniais derivadas da transmisión de inmobles e dereitos reais sobre bens inmobles" dentro do apartado F2 da declaración.

3. Venda de accións con recompra de valores homoxéneos:

Valor de transmisión: 12.000

Valor de adquisición: 16.800

Perda patrimonial (12.000 - 16.800) = - 4.800

Cualificación e declaración da perda patrimonial

Ao derivar a perda patrimonial dunha transmisión de accións negociadas en mercados oficiais (a integrar na base impoñible aforro), debería declararse no subapartado "Ganancias e perdas patrimoniais derivadas de transmisións de accións ou participacións negociadas" do apartado F2 da declaración. Agora ben, ao haberse producido unha recompra de accións homoxéneas dentro do prazo fixado pola Lei (dous meses), non poderá efectuarse a integración desta perda na declaración do propio exercicio, senón na do exercicio en que se proceda á transmisión total ou parcial das accións adquiridas.

4. Venda de accións recibidas por troco de valores de participacións preferentes

Valor de transmisión: 6.560

Valor de adquisición: 15.500

Perda patrimonial (6.560 - 15.500) = - 8.940

Cualificación e declaración da perda patrimonial

Ao derivar a perda patrimonial dunha transmisión de accións negociadas en mercados oficiais que se recibiron por troco de valores de participacións preferentes (a integrar na base impoñible do aforro), deberá declararse no subapartado "Ganancias e perdas patrimoniais derivadas de transmisións de accións ou participacións negociadas" do apartado F2 da declaración.

Notas ao exemplo:

(1) Do valor de transmisión deduciuse a cantidade abonada en concepto de Imposto Municipal sobre o Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana. (Volver)

(2) O valor de adquisición determínase da seguinte forma:

- Importe real da adquisición: (90.000): +90.000

- Gastos e tributos: (8.000): +8.000

- Amortización ano 1995 e 1996 [(1,5% s/90.000 x 0,6) x 2] = – 1. 620

Total valor de adquisición (90.000+8.000-1.620) = 96.380

As amortizacións correspondentes aos exercicios 1995 e 1996 calculáronse sobre o valor dos piso para os efectos do Imposto sobre o Patrimonio, excluído o valor correspondente ao chan. O devandito valor, de acordo coas especificacións contidas no recibo do Imposto sobre Bens Inmobles, representa o 40 por 100 do total. Así mesmo, utilizouse a porcentaxe do 1,5 por 100 para calcular as devanditas amortizacións ao ser este o que correspondía de acordo co que se dispón no anterior Regulamento do IRPF. (Volver)

(3) A ganancia patrimonial xerada ata o 19-01-2006, determinouse distribuíndo a ganancia patrimonial total entre o número de días existentes entre a data de adquisición dos piso (20-12-1994) e o 19-01-2006, que ascende a 4.049 días, respecto do número total de días que os piso permaneceu no patrimonio do contribuínte, é dicir, entre os días 20-12-1994 e 01-07-2022, que ascende a 10.055  días. (Volver)