Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Réxime especial de adiamento da tributación

Requisitos

O réxime especial de adiamento fiscal previsto nos  artigos  76 a 89 do Capítulo VII do Título VII da LIS, aplícase aos contribuíntes do IRPF que realicen as achegas que se indican a continuación, sempre que a entidade que recibe a achega sexa residente en territorio español ou realice actividades neste por medio dun establecemento permanente ao que se afecten os bens achegados e sempre que, unha vez realizadas as achegas, o contribuínte participe nos fondos propios da entidade que recibe a achega en, polo menos, o 5 por 100.

Con respecto á   LIS véxase a  Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades.

As achegas teñen que consistir en:

 • Achegas de ramas de actividade, entendidas como o conxunto de elementos que sexan susceptibles de constituír unha unidade económica autónoma.

 • Achegas de elementos afectos a actividades económicas.

  En ambos os dous casos, é preciso que o contribuínte leve a contabilidade da súa actividade económica de acordo ao que se dispón no Código de Comercio.

 • Achegas de accións ou participacións sociais.

  Neste caso, de acordo co que se dispón no artigo  87.1, letra c), da LIS, ademais dos requisitos indicados ao principio deste apartado, teranse que cumprir os seguintes:

  1. Que á entidade de cuxo capital social sexan representativos non lle sexan de aplicación o réxime especial de agrupacións de interese económico, españolas ou europeas, e de unións temporais de empresas, previstos na  LIS nin teña como actividade principal a xestión dun patrimonio mobiliario ou inmobiliario nos termos previstos no artigo 4.oito.dous da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do Imposto sobre o Patrimonio.

  2. Que representen unha participación de, polo menos, un 5 por 100 dos fondos propios da entidade.

  3. Que se posúan de maneira ininterrompida polo aportante durante o ano anterior á data do documento público en que se formalice a achega.

Valoración de activos recibidos

As ganancias de patrimonio que se poñan de manifesto como consecuencia das achegas non monetarias non se integran na base impoñible do contribuínte, valorandose, para os efectos de futuras transmisións, as accións ou participacións adquiridas polo mesmo valor fiscal que tiña a rama de actividade ou os elementos patrimoniais achegados (valor determinado de acordo co establecido IRPF ) e tomando como antigüidade das mesmas a data de adquisición do elemento achegado.

Importante : non se aplicará o réxime especial de adiamento fiscal cando a operación realizada teña como principal obxectivo a fraude ou a evasión fiscal. En particular, o réxime non se aplicará cando a operación non se efectúe por motivos económicos válidos, tales como a reestruturación ou a racionalización das actividades das entidades que participan na operación, senón coa mera finalidade de conseguir unha vantaxe fiscal.

Obriga de comunicar

A realización das achegas sinaladas deberá ser obxecto de comunicación á Administración tributaria coa indicación, se é o caso, da non aplicación deste réxime fiscal especial do capítulo VII do Título VII da LIS. A comunicación deberá ser presentada pola entidade adquirente, non sendo que a mesma non sexa residente en territorio español, en cuxo caso a devandita comunicación efectuarase pola entidade transmitente. Non obstante, se ningunha delas (nin a entidade adquirente nin a transmitente) tivesen a súa residencia fiscal en España, a obriga de comunicar recaerá sobre os socios da entidade transmitente, sempre que sexan residentes en territorio español.