Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Cadro resumo das regras especiais

Regras especiais (cadro resumo)

Tipo de operación

Valoración da ganancia ou perda

Valores cotizados

A ganancia ou perda virá determinada pola diferenza entre o valor de adquisición e o valor de transmisión, determinado este pola cotización na data de transmisión ou o prezo pactado cando fose superior.

O valor de adquisición minorarase no importe obtido polas transmisións de dereitos de subscrición realizada con anterioridade a 1 de xaneiro de 2017, con excepción do importe de tales dereitos que tributase como ganancia patrimonial.

Valores non cotizados

Accións e participacións nos fondos propios de sociedades que non cotizan en bolsas españolas

A ganancia ou perda virá determinada pola diferenza entre o valor de adquisición e o valor de transmisión, sendo este último:

 • O importe efectivamente satisfeito (sempre que se probe que é o valor que se establecería para esa operación entre partes independentes en condicións normais de mercado).
 • Noutro caso, non poderá ser inferior ao maior de:

  • O valor do patrimonio neto que corresponda aos valores transmitidos resultante do último balance da entidade cerrado con anterioridade á data de devindicación do IRPF.
  • O valor resultante de capitalizar ao 20 por 100 o termo medio dos beneficios dos tres últimos exercicios sociais cerrados con anterioridade á data de devindicación do IRPF.

Accións totalmente liberadas

O valor de adquisición da acción transmitida e das orixinarias será o resultado de repartir o custo de adquisición total entre todas as accións, tanto antigas coma liberadas.

Transmisión de dereitos de subscrición preferente que procedan de accións ou participacións en sociedades de que sexa titular o contribuínte

O importe obtido pola transmisión de dereitos de subscrición derivada de valores non admitidos a negoción e desde o 1 de xaneiro de 2017 dos admitidos a negociación ten a consideración de ganancia patrimonial para o transmitente no período impositivo en que se produza a citada transmisión.

A retención que hai que practicar sobre as ganancias patrimoniais derivadas da transmisión de dereitos de subscrición é o 19 por 100.

Fondos de investimento

A ganancia ou perda virá determinada pola diferenza entre o valor de adquisición e o valor de transmisión, sendo este último,

 • O valor liquidativo e, se non existe
 • O valor do patrimonio neto que corresponda ás accións ou participacións transmitidas resultante do último balance cerrado (no caso de reembolso de participacións).

Cando se transmita (traspaso total ou parcial) o investimento efectuado nun fondo a outro fondo non se computará nese momento a ganancia ou perda patrimonial obtida, e as novas accións ou participacións conservarán o valor e a data de adquisición das traspasadas.

Aplícase aos fondos de investimento español e aos constituídos noutro país comunitario rexistrado na CNMV .##1##

Non se aplica a fondos de investimento cotizado ou de accións de SICAV índice cotizado  nin cando se poña a disposición do contribuínte o importe do reembolso ou transmisión.

Achegas non monetarias a sociedades

A ganancia ou perda virá determinada pola diferenza entre o valor de adquisición e o valor de transmisión, sendo este último o maior de:

 • Valor nominal das accións ou participacións sociais recibidas.
 • Valor de cotización dos títulos recibidos.
 • Valor de mercado do ben ou dereito achegado.

Réxime especial de adiamento fiscal para determinadas achegas.

Separación de socios ou disolución de sociedades

A ganancia ou perda virá determinada pola diferenza entre:

 • O valor da cota de liquidación social ou o valor de mercado dos bens recibidos, e
 • O valor de adquisición do título ou participación de capital que corresponda.

Escisión, fusión ou absorción de sociedades

A ganancia ou perda patrimonial virá determinada pola diferenza entre:

 • O valor de adquisición dos títulos, dereitos ou valores representativos da participación do socio, e
 • O valor de mercado dos títulos, numerario ou dereitos recibidos ou o valor de mercado dos entregados.

Réxime especial de adiamento fiscal en determinados casos.

Traspasos

A ganancia patrimonial computarase ao cedente polo importe que lle corresponda no traspaso.

Indemnizacións ou capitais aseguradas por perdas ou sinistros en elementos patrimoniais

A ganancia ou perda virá determinada pola diferenza entre a cantidade percibida, ou o valor de mercado dos bens, dereitos ou servizos recibidos (se a indemnización non é en metálico) e a parte proporcional do valor de adquisición que corresponda ao dano.

Cando unicamente se cubra a reparación do dano, non se computará a efectos fiscais ganancia patrimonial algunha.

Permuta de bens ou dereitos, incluído o troco de valores

A ganancia ou perda patrimonial virá determinada pola diferenza entre o valor de adquisición e o de transmisión, sendo este o maior dos dous seguintes:

 • O valor de mercado do ben ou dereito entregado.
 • O valor de mercado do ben ou dereito que se recibe a cambio.

Caso especial: permuta de terreo por pisos ou locais a construír no mesmo. Réxime especial de adiamento fiscal no troco de accións en determinados casos.

Extinción de rendas vitalicias ou temporais

Para o obrigado ao pagamento de rendas a diferenza entre o valor de adquisición do capital recibido (en bens mobles ou inmobles) e as rendas satisfeitas.

Transmisión de elementos patrimoniais a cambio de rendas vitalicias ou temporais

A ganancia ou perda patrimonial virá determinada pola diferenza entre:

 • O valor actual financeiro actuarial da renda.
 • O valor de adquisición do elemento patrimonial transmitido.

Transmisión ou extinción de dereitos reais de gozo ou gozo sobre inmobles

A ganancia ou perda patrimonial virá determinada pola diferenza entre:

 • O valor de transmisión (que no caso de extinción do dereito é cero).
 • O valor de adquisición que debe minorase nas amortizacións deducidas se o dereito estivo arrendado.

Se o dereito está constituído sobre inmobles que non xeren rendementos do capital inmobiliario, o dereito consúmese polo uso, polo que o valor de adquisición deberá minorarse proporcionalmente ao tempo de uso.

Incorporación de bens e dereitos que non deriven de transmisión

Computarase como ganancia patrimonial o valor de mercado daqueles .

Futuros e opcións

É ganancia ou perda patrimonial o rendemento obtido cando non se trate dunha operación de cobertura de riscos no desenvolvemento da actividade económica.

Elementos patrimoniais afectos á actividade ou desafectados con menos de tres anos de antelación

A ganancia ou perda patrimonial virá determinada pola diferenza entre:

 • O valor de transmisión.
 • O valor contable do elemento patrimonial que virá determinado por:

Valor de adquisición (ou custo de produción ou valor de afectación)

máis: Melloras

menos: Amortizacións + alleamentos previos + perdas

Os coeficientes redutores do réxime transitorio non resultan aplicables ás ganancias patrimoniais obtidas.