Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

14. Operacións realizadas nos mercados de futuros e opcións

Normativa: Art. 37. 1. m) Lei IRPF

As rendas obtidas nas operacións realizadas nos mercados de futuros e opcións  teñen a consideración de ganancias ou perdas patrimoniais sempre que as mesmas realícense con finalidade especulativa e non co fin de cubrir riscos dunha actividade económica realizada polo contribuínte, en cuxo caso tributarán como rendementos das devanditas actividades.

As ganancias ou perdas patrimoniais obtidas como consecuencia das citadas operacións especulativas, deben imputarse ao período impositivo en que teña lugar a liquidación da posición ou a extinción do contrato.

Conforme á Comisión Nacional do Mercado de Valores

  • Un futuro é un contrato polo que se acorda o intercambio dunha cantidade concreta de activo subxacente (valores, índices, produtos agrícolas, materias primas …) nunha data futura predeterminada, a un prezo convido de antemán

  • Unha opción é un contrato que implica un dereito para o comprador e unha obriga para o vendedor, a comprar (ou vender) unha determinada contía do activo subxacente nun prazo estipulado a un prezo convido de antemán (prezo de exercicio).

    O prezo da opción é o que a compradora paga por obter ese dereito e denomínase "prima". Chegada a data de vencemento, ao comprador interesaralle ou non exercero en función da diferenza entre o prezo fixado para a operación e o prezo que nese momento teña o subxacente no mercado de contado.