Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Réxime xeral

Norma específica de valoración

Nos supostos de permuta de bens ou dereitos, incluído o troco de valores, a ganancia ou perda patrimonial determinarase pola diferenza entre o valor de adquisición do ben ou dereito que se cede e o maior dos dous seguintes :

 • O valor de mercado do ben ou dereito entregado.

 • O valor de mercado do ben ou dereito que se recibe a cambio.

Caso especial: permuta de terreo por pisos ou locais a construír no mesmo

Neste suposto, a ganancia ou perda patrimonial do propietario do terreo producirase no momento en que proceda á transmisión do mesmo e determinarase aplicando a regra anteriormente comentada.

Unha vez determinada a ganancia ou perda patrimonial obtida, o contribuínte poderá optar por tributar no período impositivo en que ten lugar a alteración patrimonial (transmisión do terreo) ou ben imputara proporcionalmente a medida que lle sexan entregadas as edificacións ou, se é o caso, reciba pagamentos en efectivo, sempre que medie máis dun ano entre a transmisión do terreo e a entrega das edificacións ou do efectivo, por aplicación da regra especial de imputación temporal das operacións a prazo ou con pagamento adiado.

Bens ou dereitos entregados adquiridos antes do 31 de decembro de 1994

Neste suposto, se se obtén unha ganancia patrimonial, deberá distinguirse a parte da ganancia patrimonial que se xerase con anterioridade a 20 de xaneiro de 2006 (única sobre a que resultan aplicables os coeficientes redutores ou de abatemento) da xerada con posterioridade á devandita data sobre a que non resultan aplicables os coeficientes redutores ou de abatemento.

A determinación da ganancia patrimonial xerada con anterioridade a 20 de xaneiro de 2006 e a aplicación, se é o caso, dos  coeficientes redutores  efectuarase de acordo coas regras de distribución comentadas neste mesmo Capítulo.

Exemplo

Don A.Ou.P. transmitiu o día 25 de xuño de 2022  un solar da súa propiedade a cambio duns piso para uso propio que se entregará no mes de outubro de 2023  e cuxo valor de mercado estímase que ascenderá no devandito ano a 600.000 euros.

O terreo transmitido foi adquirido por don A.Ou.P. por herdanza o 10 de xaneiro de 1989, ascendendo o valor comprobado administrativamente para os efectos do Imposto sobre Sucesións e Doazóns no devandito exercicio a un importe equivalente a 100.000 euros. O valor de mercado do solar na data da transmisión ascendía a 600.000 euros.

O contribuínte non realizou desde o 1 de xaneiro de 2015 transmisión de elementos patrimoniais a cuxa ganancia lle fóra aplicable a disposición transitoria novena da Lei do IRPF.

Determinar a ganancia ou perda patrimonial obtida por don A.Ou.P. e a formalización da súa declaración IRPF, exercicio 2022, sabendo que o contribuínte optou por imputar a ganancia patrimonial ao exercicio 2022  en que lle será entregado os piso.

Solución:

1. Determinación da ganancia ou perda patrimonial obtida por don A.Ou.P. 

 1. Valor de mercado dos piso a recibir: 600.000

  Valor de mercado do solar entregado: 600.000

 2. Valor de adquisición do solar que cede: 100.000

 3. Ganancia patrimonial (600.000 - 100.000) = 500.000

2. Determinación da ganancia patrimonial xerada antes do 20-01-2006 (1):

Ganancia patrimonial reducible (500.000 ÷ 12.219  ) x 6.219 = 254.480,73 

3. Cálculo da redución:

 1. Ganancia xerada con anterioridade a 20-01-2006 susceptible de redución (2)

  Límite máximo: 400.000

  ∑ Valor de transmisión de elementos patrimoniais con dereito á redución desde 01-01-2015: 0

  Valor de transmisión do elemento patrimonial ao que se aplica o D.T.9ª Lei do IRPF : 400.000

  Ganancia patrimonial susceptible de redución  (254.480,73  x 400.000) ÷ 600.000 = 169.653,82 

 2. Redución aplicable

  Número de anos de permanencia ata 31-12-1996: ata 8  anos

  Redución por coeficientes de abatemento (66,66% x 169.653,82  ) = 113.091,24 

 3. Ganancia patrimonial reducida

  Ganancia patrimonial reducida: (254.480,73 – 113.091,24) = 141.389,49

4. Determinación da ganancia patrimonial non reducible (xerada a partir do 20-01-2006):

Ganancia patrimonial non reducible: (500.000 – 254.480,73) = 245.519,27

5. Ganancia patrimonial computable (141.389,49 + 245.519,27) = 386.908,76

6.Ganancia patrimonial imputable a 2022: 0 (3)

Notas ao exemplo:

(1) A determinación desta parte da ganancia efectúase en proporción ao número de días transcorridos entre a data de adquisición (10-01-1989) e o 19-01-2006, inclusive, que ascende a 6.219 días, respecto do número total de días transcorridos entre a data de adquisición e a da transmisión (25-06-2022), que é de  12.219  días. (Volver)

(2) Aínda que o valor da transmisión é de 600.000 euros o límite máximo é de 400.000 euros. Por iso, é susceptible de redución a parte da ganancia xerada antes de 20-01-2006 que corresponda proporcionalmente a un valor de transmisión de 400.000 euros. Na seguinte transmisión que se realice, aínda que o ben fose adquirido polo contribuínte antes do 31 de decembro de 1994, non poderá aplicar as reducións da disposición transitoria novena da Lei do IRPF. (Volver)

(3) Ao optar o contribuínte por imputar a ganancia patrimonial obtida en 2022  ao exercicio en que perciba a contraprestación pactada (entrega duns piso para uso propio) 2023, será neste exercicio cando deba efectuar a imputación fiscal da totalidade da ganancia patrimonial obtida e consignada na declaración IRPF 2022. (Volver)