Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Disolución e liquidación de determinadas sociedades civís: Réxime de adiamento fiscal

Normativa: disposición transitoria décimo novena Lei IRPF

Delimitación

Ás sociedades civís con personalidade xurídica e obxecto mercantil que, con anterioridade a 1 de xaneiro de 2016, aplicaban o réxime de atribución de rendas do IRPF e que, a partir desa data, cumprían os requisitos para adquirir a condición de contribuíntes do Imposto sobre Sociedades se lles ofreceu a posibilidade de adoptar validamente nos seis primeiros meses do exercicio 2016 un acordo de disolución con liquidación e realizar con posterioridade ao acordo, dentro do prazo dos seis meses seguintes á súa adopción, todos os actos ou negocios xurídicos necesarios para a extinción da sociedade civil.

Para os socios da sociedade civil que optou pola súa disolución e liquidación estableceuse que existía unha ganancia patrimonial cando percibisen créditos, diñeiro ou signo que o represente, mentres que para os restantes elementos de activo que se lle adxudicasen diferíase a tributación ao momento en que fosen transmitidos, determinandose entón a ganancia.

As regras para a valoración dos bens e a tributación aplicable ao socio en función do resultado obtido son as seguintes.

Valoración dos bens

O valor de adquisición e, se é o caso, de titularidade das accións ou participacións no capital da sociedade civil que se disolvía, aumentábase no importe das débedas adxudicadas e diminuíase no dos créditos e diñeiro ou signo que o represente adxudicado. Isto é:

(+) Valor de adquisición de accións ou participacións (1)

(+) Valor de titularidade (2)

(+) Débedas adxudicadas

(-) Créditos e diñeiro adxudicado

(=) Resultado

Notas:

(1) No caso de sociedades civís que levasen contabilidade axustada ao código de comercio nos exercicios 2014 e 2015 conforme ao que se dispón no artigo 68 do Regulamento do IRPF, é o prezo ou cantidade desembolsada para a adquisición das accións ou participacións. Nos restantes casos, o valor de adquisición das participacións a 1 de xaneiro de 2016 virá determinado pola diferenza entre o valor do inmobilizado material e investimentos inmobiliarios, reflectidos nos correspondentes libros rexistros, e o pasivo esixible, non sendo que se probe a existencia doutros elementos patrimoniais. (Volver)

(2) No caso de sociedades civís que levasen contabilidade axustada ao Código de Comercio nos exercicios 2014 e 2015 conforme ao que se dispón no artigo 68 do Regulamento do IRPF. (Volver)

Tributación en función do resultado

  • Resultado < 0

    Se o resultado das operacións anteriores era negativo, o seu importe debía considerarse ganancia patrimonial no exercicio 2016 fixandose como valor de adquisición do resto de elementos adxudicados distintos dos créditos, diñeiro ou signo que o represente, 0.

  • Resultado = 0

    Se o resultado era 0, non había ganancia ou perda patrimonial. O resto de elementos de activo adxudicado que non eran crédito, diñeiro ou signo que o represente, tiñan valor de adquisición 0.

  • Resultado > 0

    Se o resultado era positiva (superior a 0), tampouco había ganancia ou perda patrimonial.

O valor de adquisición de cada un dos restantes elementos de activo adxudicado distintos dos créditos, diñeiro ou signo que o represente, era o que resultaba de distribuír o resultado positivo entre eles en función do valor de mercado que resulte do balance final de liquidación da sociedade que se extinguía.

Data de adquisición de elementos adxudicados distintos dos créditos, diñeiro ou signo que o represente

Os elementos adxudicados, distintos dos créditos ou diñeiro, considéranse adquiridos polo socio na data en que o foron pola sociedade civil que se extinguiu, de acordo coa disposición transitoria décimo novena da Lei do IRPF.