Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Réxime xeral

Norma específica de valoración

Nos supostos en que se produza a separación dos socios, así como os supostos de disolución de sociedades, considerarase ganancia ou perda patrimonial, con independencia das correspondentes á sociedade, a diferenza entre:

  • Valor da cota de liquidación social ou o valor de mercado dos bens recibidos, e

  • Valor de adquisición do título ou participación de capital que corresponda.

    O artigo 37.1.e) da Lei do IRPF unicamente refírese aos “casos “de separación dos socios...”, sen distinguir ou precisar cales teñen que ser as causas de separación do socio da sociedade nin limitaras aos casos en que a normativa mercantil atribúe aos socios a posibilidade de exercer o dereito a separarse da sociedade, polo que debe entenderse que os supostos de ‘separación dos socios ’que contempla o citado artigo 37.1.e) recolle todos os casos en que o socio deixa de ostentar tal condición respecto da sociedade.

    Por esta razón, se un socio persoa física transmite a totalidade das súas accións á sociedade en que participa para a súa amortización vía redución de capital, debemos ir ao resultado desta operación que é a "separación do socio ", en canto que este deixa de participar na sociedade e perde a condición de socio, o que comporta que sexa de aplicación preferente a norma específica de valoración contida no artigo 37.1.e)  Lei do IRPF que considera o importe percibido como ganancia patrimonial e non sexa aplicable a norma xeral prevista no artigo 33.3.a) da Lei do IRPF para a redución de capital con devolución de achegas que levaría a cualificar como rendementos de capital mobiliaria as rendas obtidas polo socio.

Participacións societarias adquiridas antes do 31 de decembro de 1994

Neste suposto, se se obtén unha ganancia patrimonial, deberá distinguirse a parte da ganancia patrimonial que se xerase con anterioridade a 20 de xaneiro de 2006 (única sobre a que resultan aplicables os coeficientes redutores ou de abatemento) da xerada con posterioridade á devandita data sobre a que non resultan aplicables os coeficientes redutores ou de abatemento.

A determinación da ganancia patrimonial xerada con anterioridade a 20 de xaneiro de 2006 e a aplicación, se é o caso, dos  coeficientes redutores  efectuarase de acordo coas regras de distribución comentadas neste mesmo Capítulo.

Exemplo: Separación de socios ou disolución de sociedades

Na disolución da sociedade anónima “MANSA” que non cotiza en Bolsa, o día 15 de marzo de 2022  adxudícase a don R.Ou.L., que posuía o 15 por 100 do capital social da mesma, un solar cuxo valor contable á citada data ascendía a 16.500 euros e, ademais, a cantidade de 6.000 euros, que corresponden a reservas voluntarias da sociedade. O valor de mercado do solar adxudicado estímase, segundo ditames periciais emitidos para ese fin, en 132.000 euros.

A participación societaria foi adquirida por don R.Ou.L. o día 3 de maio de 1993, desembolsando un importe equivalente a 153.000 euros, incluídos os gastos e tributos inherentes á devandita adquisición.

Determinar o importe da ganancia ou perda patrimonial obtida como consecuencia da disolución da devandita sociedade.

Solución :

Valor de transmisión: 138.000

Valor de mercado do solar: 132.000

Valor cota liquidación social: 6.000

Valor de adquisición da participación societaria: 153.000

Perda patrimonial (138.000 - 153.000) =15.000

Aínda que o período de permanencia da participación societaria no patrimonio de don R.Ou.L. a 31-12-1996 é superior a dous anos, ao haberse obtido unha perda patrimonial, os coeficientes redutores non resultan aplicables.